IPN BU 02958/101

IPN BU 02958/101

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 02958/101
Former reference numbers
1724/55/165
Historical reference numbers
015/80
File description
Title

Sprawy współpracy w ramach Układu Warszawskiego. Teczka nr 12: Korespondencja ze Sztabem Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego i sprawy konsultacji.

Abstract

Teczka zawiera m.in.: sprawozdania z wyjazdów służbowych do Bułgarii, Czechosłowacji, ZSRR, NRD; programy i kosztorysy pobytu: delegacji wojskowej ze Sztabu ZSZ państw UW (ZSRR) w Sztabie Generalnym WP, delegacji wojskowej Węgierskiej Republiki Ludowej w Sztabie Generalnym WP; korespondencja w sprawie konsultacji dla przedstawicieli Armii Radzieckiej w 1981 r.; materiały do notatki informacyjnej w sprawie realizacji postanowień Protokołu o rozwoju wojsk wydzielonych w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych w latach 1976-1980; tekst informacji dla radia i telewizji dot. ćwiczenia „Sojuz-81” 17-03 – 04-04-1981 r.; ocena wdrożeń wniosków uzyskanych w ramach kontaktów z zagranicą zrealizowanych w roku 1979 oraz wyników kontaktów zrealizowanych w 1980 r.; wnioski na konsultacje w krajach socjalistycznych na 1982 r.; propozycje wojska polskiego dotyczące doskonalenia współpracy państw i armii sojuszniczych w zakresie odtwarzania uzbrojenia i techniki bojowej w toku operacji; wyciągi z tematycznego planu kontaktów resortu ON z zagranicą na rok 1980 r. oraz 1981 r.; protokół nr 1/81/P z inauguracyjnego posiedzenia przedstawicieli zespołów badawczych powołanych w celu realizacji poszczególnych podtematów problemu MEPROG; materiały dot. projektu statutu o zapasach środków materiałowych rezerw Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych państw – stron Układu Warszawskiego; materiały dot. projektu rekomendacji w sprawie kierowania ruchem na wojskowych drogach samochodowych opracowanej przez Sztab ZSZ państw – członków UW; notatki w sprawie zmian w systemie informacyjno-sprawozdawczym Zjednoczonych Sił Zbrojnych; sprawozdania ze spotkań granicznych pomiędzy przedstawicielami Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP i Służby Topograficznej CzAL, Bułgarskiej AL., NAL NRD; informacja o realizacji rekomendacji Rady Wojskowej ZSZ państw – stron Układu Warszawskiego podjętych na XXIII posiedzeniu w Sofii (21 – 23-04-1981 r.); notatka z narady delegacji krajów socjalistycznych w dniu 23-09-1981 r, (wyciąg); notatka informacyjna o założeniach i perspektywach radziecko-amerykańskich rokowań w sprawie ograniczenia broni rakietowo-jądrowej średniego zasięgu.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage