IPN BU 02958/101

IPN BU 02958/101

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 02958/101
Dawna sygnatura
1724/55/165
Sygnatura wytwórcy
015/80
Opis zawartości
Tytuł

Sprawy współpracy w ramach Układu Warszawskiego. Teczka nr 12: Korespondencja ze Sztabem Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego i sprawy konsultacji.

Opis

Teczka zawiera m.in.: sprawozdania z wyjazdów służbowych do Bułgarii, Czechosłowacji, ZSRR, NRD; programy i kosztorysy pobytu: delegacji wojskowej ze Sztabu ZSZ państw UW (ZSRR) w Sztabie Generalnym WP, delegacji wojskowej Węgierskiej Republiki Ludowej w Sztabie Generalnym WP; korespondencja w sprawie konsultacji dla przedstawicieli Armii Radzieckiej w 1981 r.; materiały do notatki informacyjnej w sprawie realizacji postanowień Protokołu o rozwoju wojsk wydzielonych w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych w latach 1976-1980; tekst informacji dla radia i telewizji dot. ćwiczenia „Sojuz-81” 17-03 – 04-04-1981 r.; ocena wdrożeń wniosków uzyskanych w ramach kontaktów z zagranicą zrealizowanych w roku 1979 oraz wyników kontaktów zrealizowanych w 1980 r.; wnioski na konsultacje w krajach socjalistycznych na 1982 r.; propozycje wojska polskiego dotyczące doskonalenia współpracy państw i armii sojuszniczych w zakresie odtwarzania uzbrojenia i techniki bojowej w toku operacji; wyciągi z tematycznego planu kontaktów resortu ON z zagranicą na rok 1980 r. oraz 1981 r.; protokół nr 1/81/P z inauguracyjnego posiedzenia przedstawicieli zespołów badawczych powołanych w celu realizacji poszczególnych podtematów problemu MEPROG; materiały dot. projektu statutu o zapasach środków materiałowych rezerw Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych państw – stron Układu Warszawskiego; materiały dot. projektu rekomendacji w sprawie kierowania ruchem na wojskowych drogach samochodowych opracowanej przez Sztab ZSZ państw – członków UW; notatki w sprawie zmian w systemie informacyjno-sprawozdawczym Zjednoczonych Sił Zbrojnych; sprawozdania ze spotkań granicznych pomiędzy przedstawicielami Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP i Służby Topograficznej CzAL, Bułgarskiej AL., NAL NRD; informacja o realizacji rekomendacji Rady Wojskowej ZSZ państw – stron Układu Warszawskiego podjętych na XXIII posiedzeniu w Sofii (21 – 23-04-1981 r.); notatka z narady delegacji krajów socjalistycznych w dniu 23-09-1981 r, (wyciąg); notatka informacyjna o założeniach i perspektywach radziecko-amerykańskich rokowań w sprawie ograniczenia broni rakietowo-jądrowej średniego zasięgu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania