IPN BU 02958/1

IPN BU 02958/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 02958/1
Dawna sygnatura
Spis nr 1498/1
Sygnatura wytwórcy
111/1
Opis zawartości
Tytuł

Operacja "Dunaj" dot. interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Teczka nr 1: Sprawy operacyjne Sztabu Generalnego WP.

Opis

Teczka zawiera: plan działania Wojsk 2 Armii WP z 1968 r. (Dyrektywy Ministra Obrony Narodowej: Nr 01/oper. z dnia 27-07-1968 r. do przeprowadzenia ćwiczenia "Pochmurne Lato-68" oraz plan działania wojsk w ćwiczeniu "Pochmurne Lato-68", Nr 0045/oper z dnia 25-08-1968 r. w związku z potrzebą zagęszczenia ugrupowania operacyjnego 2 Armii, Nr 003/oper. z dnia 31-08-1968 r., Nr 004/II/oper. z dnia 23-10-1968 r. w sprawie zakończenia udziału wojsk 2 Armii WP w operacji "Dunaj", Nr 005/oper z dnia 02-11-1968 r. w sprawie rozformowania 2 Armii Wojska Polskiego; Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego: Nr 0045/oper. z dnia 25-08-1968 r., Nr 0044/oper z dnia 25-08-1968 r., Nr 0048/oper z dnia 04-09-1968 r. w związku z przejściem do realizacji drugiego etapu operacji "Dunaj", Nr 089/Sztab z dnia 09-09-1968 r., Nr 007/II/oper z dnia 29-09-1968 r. dot. powołania zespołu w celu opracowania oceny, wniosków i skutków operacji "Dunaj"; Rozkazy Ministra Obrony Narodowej: Nr 020/MON z dnia 09-09-1968 r. w sprawie uzupełnienia wojsk uczestniczących w operacji "Dunaj", Nr 006/II/oper z dnia 24-09-1968 r. w celu podsumowania dotychczasowego etapu operacji "Dunaj" w aspekcie partyjno-politycznym, operacyjnym, szkoleniowym i ekonomicznym, Nr 38/MON z dnia 23-10-1968 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 04/II/Oper z dnia 10-09-1968 r. w sprawie wykonywania zadań przez wojskowe komendy garnizonowe Sił Zbrojnych PRL przebywających czasowo na terytorium CSRS; Instrukcja dla wojskowych komend garnizonowych Sił Zbrojnych PRL przebywających czasowo na terytorium CSRS;); różne sprawy operacyjne (m.in.: plan międzysojuszniczego, dwustronnego ćwiczenia z oznaczonymi wojskami prowadzonego na terenie ŚOW w dniach 11-05 - 15-05-1968 r.; plan udziału związków taktycznych WP w ćwiczeniu wojsk sojuszniczych; sprawozdanie operacyjne z działalności 2 Armii Wojska Polskiego w operacji "Dunaj"; telegram; tezy referatu i notatka uzupełniająca referat dot. ćwiczenia sił zbrojnych; notatka służbowa ze spotkania prezydenta CSRS - Ludwika Swobody z dowódcami i przedstawicielami wojsk sojuszniczych stacjonujących na terytorium Czechosłowacji; instrukcja dla wojskowych komend garnizonowych Sił Zbrojnych PRL przebywających czasowo na terytorium CSRS; ocena gotowości bojowej i mobilizacyjnej Warszawskiego Okręgu Wojskowego z września 1968 r.; plan realizacji przedsięwzięć Dowództwa Wojsk Lotniczych wynikających z dyrektywy MON Nr 003/oper z dnia 31-08-1968 r.; wykaz lotnisk CSRS w obszarze dyslokacji jednostek 2 Armii WP; sprawozdanie z przemarszu Sztabu i Jednostek Zabezpieczenia 28 A przez terytorium PRL; meldunek dot. sytuacji w obszarze operacyjnym 2 Armii; wyciąg z notatki Nr 13/68 z posiedzenia Zespołu MON w dniu 05-09-1968 r.; notatka służbowa z sytuacji na granicy południowej PRL z dn. 22 - 25-09-1968 r.; protokół komisji powołanej z rozkazu Dowódcy 2 Armii do ustalenia wysokości strat i szkód spowodowanych działaniem wojsk 2 Armii na terenie CSRS w dniach 21-08 - 20-09-1968 r.; meldunek z inspekcji związków taktycznych i oddziałów 2 Armii stacjonujących czasowo na terenie CSRS; notatka z kontroli działalności Zarządu Politycznego 2 Armii WP w okresie przygotowywania i wykonywania zadań "Pochmurne Lato-1968" i "Dunaj", przeprowadzonej w ramach inspekcji MON w dniach 23-09 - 02-10-1968 r.; wnioski z działań 2 Armii w Czechosłowacji w okresie 21-08 - 07-09-1968 r.), sprawy Zarządu II Sztabu Generalnego (m.in.: stan sił zbrojnych CSRS; notatka służbowa Attache Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Pradze dot. stacji radiowych na terenie Czechosłowacji oraz wykaz dziennikarzy CSRS pozytywnie i negatywnie ustosunkowanych do Polski; notatka służbowa Attache Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Pradze dot. oceny wydarzeń w CSRS za okres 28-07 - 05-08-1968 r.; tłumaczenie artykułu z czasopisma "Der Spiegel" pt. "Zjawia się cukier"; notatka służbowa o przedsięwzięciach i zmianach w siłach zbrojnych NATO w III kwartale 1968 r.), zaopatrzenie materiałowo-techniczne (m.in.: wykaz należności i stanów faktycznych rakiet morskich, torped okrętowych i bomb głębinowych dla jednostek Marynarki Wojennej według stanu na 01-07-1968 r.; stan zapasów – zabezpieczenia wojsk w środki materiałowe; ocena wpływu i skutków przedsięwzięć realizowanych na korzyść 2 Armii na gotowość bojową wojska (jednostek) w zakresie służb kwatermistrzowskich; plan technicznego zabezpieczenia wojsk uczestniczących w operacji „Dunaj”; wytyczne Głównego Inspektora Planowania i Techniki z dnia 06-09-1968 r. w sprawie zabezpieczenia technicznego wojsk biorących udział w operacji „Dunaj”; Zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP: Nr 0014 z dnia 06-09-1968 r. w sprawie zaopatrzenia i obsługi wojsk 2 Armii przebywających czasowo na terenie Czechosłowacji, Nr 017 z dnia 19-10-1968 r. w sprawie uregulowania zaopatrzenia przegrupowujących się wojsk biorących udział w operacji „Dunaj”; Wytyczne Głównego Inspektora Planowania i Techniki z dnia 20-10-1968 r. w sprawie powrotu wraz z wojskami z terytorium CSRS uzbrojenia i sprzętu oraz przywrócenia całej techniki po powrocie do pełnej sprawności); wojskowe przewozy kolejowe (m.in.: meldunek o wykonaniu przewozów wojsk radzieckich na kolejach PRL; ogólne, szczegółowe, graficzne plany przewozu transportem kolejowym jednostek 2 Armii; założenia do planu wyprowadzenia 2 Armii WP z CSRR do PRL); sprawozdania i meldunki WOW i KG MO (sprawozdania operacyjne Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Warszawa; meldunki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KG MO w sprawie przebiegu operacji kryptonim „Morwa”), a także: zestawienie szkód rzeczowych i finansowych spowodowanych przemarszem wojsk własnych i sojuszniczych w czasie trwania operacji „Dunaj” i poprzedzających ją ćwiczeń; notatka z rozmów przeprowadzonych z b. Szefem Sztabu Generalnego Czechosłowackiej Armii Ludowej gen. armii Otokarem Ritirżem sporządzona przez gen. broni Wojciech Jaruzelskiego.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1968
Data końcowa
1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
652
Miejsce przechowywania