Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury wojskowe oraz sądy wojskowe
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Wojskowa Prokuratura 4 Kaszubskiej Brygady Ochrony Pogranicza w Gdańsku [1946] 1948-1949
Podzespół
Wojskowa Prokuratura 12 Gdańskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku 1946-1948
Seria

Akta spraw prokuratorskich

Informacje o serii
Charakterystyka archiwalna

Akta prokuratorskie odzwierciedlają całą procedurę karną, jakiej poddane były osoby, wobec których postępowanie przygotowawcze prowadziły prokuratury WOP. Materiały te stanowią także ciekawy zbiór dokumentów umożliwiający prowadzenie badań nad działalnością sądownictwa i prokuratury w Polsce Ludowej oraz poznanie roli, jaką organy te odegrały w przejęciu i umocnieniu władzy przez partię komunistyczną. Jeżeli chodzi o metodę porządkowania serii „Akta spraw prokuratorskich” zdecydowano się na odtworzenie pierwotnego układu kancelaryjnego, czyli rekonstrukcję układu zarejestrowanego za pomocą sygnatur. W tym celu posłużono się repertoriami ogólnymi Pop., w których rejestrowano wszystkie wpływające do prokuratury sprawy karne.