IPN Gd 1220/1

IPN Gd 1220/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1220/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące Wanda Minkiewicz, zd. Czarniecka, imię ojca: Jan, ur. 09-11-1921 r. (świadectwo złożenia egzaminu dojrzałości w grudniu 1943 r. w Białymstoku, świadectwo metryczne urodzenia z dnia 12-09-1947 r., legitymacja pracownika Centrali Rybnej Oddział we Wrocławiu wystawiona w dniu 22-09-1947 r., zaświadczenie o zatrudnieniu w Centrali Rybnej Oddział we Wrocławiu z dnia 15-04-1948 r., odpis skrócony aktu urodzenia z dnia 10-01-1952 r., świadectwo urodzenia z dnia 12-01-1952 r., dokumentacja związana z zatrudnieniem w Gdańskich Zakładach Przemysłu Zapałczanego w Gdańsku w 1956 r., w Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „Front Narodowy” w Gdańsku w 1957 r., w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego im. gen. W. Wróblewskiego w Gdańsku w latach 1958-1981, w Gdańskich Zakładach Teletechnicznych w 1968 r. oraz w Gdańskich Zakładach Teleelektronicznych „Telkom-Telmor” w latach 1972-1979, legitymacje ubezpieczeniowe wystawione w dniach 24-11-1960 r. i 23-06-1970 r., korespondencja z Urzędami Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, Pobikrach i Ciechanowcu za lata 1960-1973, dotycząca odtworzenia i przesłania aktu małżeństwa, wyciąg z aktu małżeństwa sporządzony w dniu 15-12-1961 r., polisy ubezpieczeniowe za lata 1967-1971, zaświadczenie o ukończeniu kursu kroju i szycia z dnia 03-06-1968 r., odpis skrócony aktu małżeństwa sporządzony w dniu 13-02-1973 r., pisma Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gdańsku i Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Gdańsku za lata 1976-1982, decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku za lata 1982-1986, dotyczące przyznania i podwyższenia emerytury, dokumentacja medyczna za lata 1987-1994, wniosek o przyznanie renty, zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wystawione w dniu 28-03-1995 r., odpis skrócony aktu zgonu z dnia 14-12-2001 r.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Legitymacja

Liczba tomów
1
Liczba stron
141
Miejsce przechowywania