Record groups

Record groups

How to search / Data description / Record Groups / Glossary / Archival Review / Guide / About the project


The records within the IPN Archives can be divided into thirteen groups that correspond to record-creators, distinguished primarily due to their historical and political separateness.

Kartoteka

I Division: Records of the Third Reich repressive and administrative bodies (PL: Dział I: Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej)

Apply filter to view records

II Division: Records of the Soviet repressive bodies (PL: Dział II: Organy represji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich)

Apply filter to view records

III Division: Records of the state security bodies (PL: Dział III: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa)

Apply filter to view records

IV Division: Records of the military security bodies (PL: Dział IV: Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa)

Apply filter to view records

V Division: Records of the internal (counterinsurgency) troops (PL: Dział V: Wojska Wewnętrzne)

Apply filter to view records

VI Division: Records of the military units and military administrative bodies (PL: Dział VI: Jednostki i administracja wojskowa)

Apply filter to view records

VII Division: Records of the judiciary bodies, i.a. special courts, prosecution service and ordinary courts (PL: Dział VII. Cywilne organy wymiaru sprawiedliwości, w tym sądy specjalne, prokuratury powszechne oraz sądy powszechne)

Apply filter to view records

VIII Division: Records of the military judiciary bodies (PL: Dział VIII: Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości)

Apply filter to view records

IX Division: Records of the prison service and penitentiary institutions, i.a. prisons, arrests and other detention places (PL: Dział IX: Więziennictwo oraz instytucje penitencjarne, w tym więzienia, zakłady karne, areszty oraz inne miejsca odosobnienia)

Apply filter to view records

X Division: Records of the Commission for the Research on the Crimes Against Polish Nation, and other domestic and foreign bodies and institutions researching and prosecuting German crimes (PL: Dział X: Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz krajowe i zagraniczne organy i instytucje badania i ścigania zbrodni niemieckich)

Apply filter to view records

XI Division: Records of the public administration bodies, offices and institutions, and other social and political organisations, i.a. extrajudicial bodies, archives of the independence movement and social resistance organisations (PL: Dział XI: Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego)

Apply filter to view records

XII Division: Personal archives and collections (PL: Dział XII: Archiwa osobiste i kolekcje)

Apply filter to view records

XIII Division: Private collections (PL: Dział XIII Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów)

Apply filter to view records