IPN Gd 574/1/K

IPN Gd 574/1/K

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 574/1/K
Sygnatura wytwórcy
616/159
Opis zawartości
Tytuł

Skorowidz obowiązujących zarządzeń i pism okólnych Prokuratury Generalnej wg stanu na dzień 01-08-1971 r. opracowany w Biurze Organizacyjno-Wizytacyjnym Prokuratury Generalnej PRL. Pismo okólne PG nr 7/71 prokuratora generalnego PRL z dnia 30-11-1971 r. w sprawie powierzania oficerom dochodzeniowo-śledczym MO czynności w śledztwach prowadzonych osobiście przez prokuratora przeciwko funkcjonariuszom MO. Pismo okólne PG nr 6/71 dyrektora Biura Budżetowo-Administracyjnego i dyrektora Biura Organizacyjno-Wizytacyjnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 22-11-1971 r. w sprawie oszczędnej gospodarki papierem w Prokuraturze PRL. Pismo okólne PG nr 4/71 prokuratora generalnego PRL z dnia 31-08-1971 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w powszechnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Prokuratury PRL. Pismo okólne PG nr 2/71 dyrektora Departamentu Nadzoru nad Wykonaniem Kary i Ułaskawień Prokuratury Generalnej PRL z dnia 31-05-1971 r. w sprawie zmian w nadzorze nad wykonywaniem orzeczeń i nadzorze penitencjarnym. Informacja wiceprokuratora wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 04-11-1971 r. dot. realizacji pisma okólnego PG nr 1/71 o postępowaniu w sprawach niedoborów. Zarządzenie prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku z grudnia 1970 r. w sprawie wyznaczania pracownika upoważnionego do akceptacji zakupów w handlu detalicznym. Pismo okólne PG nr 8/70 dyrektora Biura Budżetowo-Administracyjnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 27-11-1970 r. w sprawie ograniczenia zakupów artykułów przemysłowych, dokonywanych w jednostkach uspołecznionego handlu detalicznego. Pismo okólne PG nr 9/68 prokuratora generalnego PRL z dnia 31-07-1968 r. w sprawie współpracy z organami kontroli. Pismo okólne PG nr 7/68 prokuratora generalnego PRL z dnia 08-07-1968 r. w sprawie postępowania przy ujawnianiu niedoborów mienia w jednostkach podległych Ministerstwu Handlu Wewnętrznego, Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. Pismo okólne PG nr 5/68 dyrektora Biura Studiów Problematyki Przestępczości Prokuratury Generalnej PRL z dnia 20-05-1968 r. w sprawie organizacji badań problematyki przestępczości. Pismo okólne PG nr 10/67 prokuratora generalnego PRL z dnia 18-12-1967 r. w sprawie współdziałania organów Prokuratury ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej. Wytyczne Prezydium Zarządu Głównego Związku Młodzieży Socjalistycznej z dnia 17-01-1967 r. w sprawie udziału Związku Młodzieży Socjalistycznej w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości młodzieży. Wytyczne Prezydium Zarządu Głównego Związku Młodzieży Socjalistycznej z dnia 18-05-1966 r. w sprawie wytaczania przez Związek Młodzieży Socjalistycznej powództw na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne, pełnomocnictw w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne oraz udziału w postępowaniu sądowym w trybie art. 61 § 2 i art. 63 kodeksu postępowania cywilnego. Pismo okólne PG nr 8/67 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z dnia 03-10-1967 r. w sprawie zbierania w postępowaniu przygotowawczym przeciwko nieletnim i młodocianym dodatkowych danych o osobie sprawcy. Pismo okólne nr 11/66 prokuratora generalnego PRL z dnia 22-11-1966 r. w sprawie przestrzegania przepisów o gospodarce sumami depozytowymi i o postępowaniu z dowodami rzeczowymi. Pismo okólne GP nr 6/66 dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 13-09-1966 r. w sprawie ponoszenia kosztów przewozu zwłok na żądanie prokuratora lub MO. Pismo okólne GP nr 12/64 prokuratora generalnego PRL z dnia 12-06-1964 r. w sprawie ścigania sprawców pożarów i osób naruszających przepisy przeciwpożarowe. Pismo okólne GP nr 8/61 dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 19-05-1961 r. w sprawie zezwoleń na pobieranie ze zwłok tkanek dla celów leczniczych. Pismo okólne GP nr 36/59 prokuratora generalnego PRL z dnia 08-12-1959 r. w sprawie daktyloskopowania podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego. Pismo okólne GP nr 29/59 dyrektora Departamentu Nadzoru nad Śledztwem i Dochodzeniem Prokuratury Generalnej PRL z dnia 02-10-1959 r. dot. postępowania z zajętymi przesyłkami, na których ciążą opłaty celne. Pismo okólne GP nr 19/59 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z dnia 25-05-1959 r. dot. informowania wydziałów do spraw wyznań o wszczęciu i zakończeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobom duchownym. Pismo okólne GP nr 15/59 dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 15-04-1959 r. w sprawie trybu postępowania w prokuraturach wojewódzkich i powiatowych z dowodami rzeczowymi. Pismo okólne GP nr 44/58 prokuratora generalnego PRL z dnia 23-07-1958 r. dot. zawiadomienia Wojskowych Komend Rejonowych o toczącym się postępowaniu przygotowawczym przeciwko poborowym. Korespondencja oraz pisma Prokuratury Powiatowej dla Miasta Gdyni dot. bieżącego funkcjonowania prokuratury z lat 1958-1971

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1958
Data końcowa
1971
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
236
Miejsce przechowywania