Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Dziennik rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej rok 1984. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1984.
Opis: Jednostka zawiera: skorowidz alfabetyczny do Dziennika Rozkazów MON; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dn. 04-01-1984 r. w sprawie rozporządzania ruchomymi składnikami majątkowymi w wojsku; Wytyczne w sprawie zasad rozporządzania zbędnymi ruchomymi składnikami majątkowymi w wojsku – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dn. 04-01-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 2/MON z dn. 04-01-1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zespołów kontroli społecznej, rad chorążych oraz rad podoficerów zawodowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 3/MON z dn. 05-01-1984 r. w sprawie zmiany tabeli należności przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w czasie pokoju; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 4/MON z dn. 18-01-1984 r. w sprawie przyznawania dodatku za znajomość języków obcych pracownikom jednostek wojskowych wynagradzanym według zasad przewidzianych dla pracowników urzędów państwowych; Wyciąg. Zarządzenie Nr 59 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 10-11-1983 r. w sprawie dodatku za znajomość języków obcych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 6/MON z dn. 03-02-1984 r. w sprawie zasad odpłatnego wykonywania prac badawczych i usługowych przez wyższe szkoły wojskowe; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 66/MON z dn. 20-12-1983 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych stawek należności za korzystanie z pomieszczeń zajętych na zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 7/MON z dn. 07-02-1984 r. w sprawie organizacji i zasad działania służby prasowej w resorcie obrony narodowej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 8/MON z dn. 08-02-1984 r. w sprawie równoważników pieniężnych w zamian należności żywnościowych oraz wysokości opłat za wyżywienie; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 9/MON z dn. 14-02-1984 r. w sprawie ustalania kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej oraz orzekania o tej zdolności; Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 03-02-1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dn. 21-11-1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Ustawa z dn. 21-11-1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dn. 03-02-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 10/MON z dn. 14-02-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odbywania studiów doktoranckich przez oficerów i pracowników cywilnych oraz zasad przyznawania stypendiów naukowych; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 5 z dn. 13-02-1984 r. w sprawie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych wojska; Wzór. Zobowiązanie – Załącznik do zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 5 z dn. 13-02-1984 r.; Zarządzenia Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 7 z dn. 17-02-1984 r. w sprawie nieetatowych zastępców dowódców kompanii do spraw politycznych; Wytyczne w sprawie nieetatowych zastępców dowódców kompanii do spraw politycznych – Załącznik do zarządzenia Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 7 z dn. 17-02-1984 r.; Modelowy zakres obowiązków nieetatowych zastępcy dowódcy kompanii do spraw politycznych – Załącznik nr 1 do Wytycznych; Ramowy plan szkolenia instruktorsko-metodycznego organizowanego przez zarząd polityczny okręgu wojskowego (rodzaju sił zbrojnych) dla nieetatowych zastępców dowódców kompanii do spraw politycznych - Załącznik nr 2 do Wytycznych; Wykaz ważniejszych dokumentów normatywnych niezbędnych do organizacji i prowadzenia pracy partyjno-politycznej w kompani - Załącznik nr 3 do Wytycznych; Zarządzenia Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP Nr 4/Sztab z dn. 08-02-1984 r. w sprawie jednorazowych zezwoleń specjalnych uprawniających do zakupu dodatkowych ilości benzyny silnikowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 13/MON z dn. 29-02-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego za brak osobnej kwatery stałej oraz zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby; Ogłoszenie jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 31/MON z dn. 30-06-1976 r. w sprawie przydzielania, zwalniania i remontów osobnych kwater stałych oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 31/MON z dn. 30-06-1976 r. w sprawie przydzielania, zwolnienia i remontów osobnych kwater stałych oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach; Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 14-09-1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-12-1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 05-12-1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 14-09-1983 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 11/MON z dn. 20-02-1984 r. zmieniające „Ramowe zasady premiowania” pracowników objętych układami zbiorowymi pracy dla zakładów wojskowych, dla budownictwa i dla przemysłu poligraficznego; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 5/MON z dn. 30-01-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego na wykonanie remontu w osobnych kwaterach stałych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 14/MON z dn. 01-03-1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie niektórych należności żołnierzy i pracowników cywilnych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 15/MON z dn. 01-03-1984 r. w sprawie dodatków rodzinnych żołnierzy zawodowych; Zasady ustalania wysokości dochodu rodziny, do którego zależy wysokość dodatków rodzinnych – Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 15/MON z dn. 01-03-1984 r.; Stan zdrowia uzasadniające wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego - Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 15/MON z dn. 01-03-1984 r.; Instrukcja Szefa Departamentu Finansów z dn. 02-03-1984 r. w sprawie zasad i trybu stwierdzania uprawnień żołnierzy zawodowych; Wniosek w sprawie dodatku rodzinnego – Załącznik nr 1 do Instrukcji Szefa Departamentu Finansów z dn. 02-03-1984 r.; Wniosek o wypłacenie dodatku rodzinnego z tytułu służby żołnierza - Załącznik nr 2 do Instrukcji Szefa Departamentu Finansów z dn. 02-03-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 12/MON z dn. 27-02-1984 r. w sprawie zmiany zarządzenia o premiowaniu żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową w jednostkach inżynieryjno-budowlanych; Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju Nr 3/OC z dn. 20-03-1984 r. w sprawie norm i okresów używalności umundurowania junaków odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz wysokości równoważnika pieniężnego w zamiana za to umundurowanie; Wykaz przedmiotów umundurowania (bielizny osobistej, oporządzenia, środków i przyborów do konserwacji umundurowania) i środków higieny osobistej, przysługujących junakom od odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej w OHP oraz w oddziałach ratownictwa technicznego i remontowo-budowlanych tworzonych w resorcie obrony narodowej oraz okresy używalności tych przedmiotów – Załącznik do Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju Nr 3/OC z dn. 20-03-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 21/MON z dn. 04-04-1984 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów wojskowych, zasad postępowania z wojskowymi materiałami archiwalnymi oraz udostępniania tych materiałów; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 23/MON z dn. 10-04-1984 r. w sprawie uposażenia pracowników wojskowej służby zdrowia; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 24/MON z dn. 10-04-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania niektórym pracownikom cywilnym jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej podwyżki dodatku za szczególne właściwości pracy; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 27/MON z dn. 28-04-1984 r. w sprawie udzielania wojskowej pomocy leczniczej; Instrukcja w sprawie udzielania wojskowej pomocy leczniczej – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 27/MON z dn. 28-04-1984 r.; Wykaz typowych środków pomocniczych – Załącznik do instrukcji w sprawie udzielania wojskowej pomocy leczniczej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 20/MON z dn. 12-03-1984 r. w sprawie przeznaczania kobiet do służby wojskowej; Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dn. 09-04-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 25/MON z dn. 16-04-1984 r. w sprawie oznaki na ubiorach żołnierzy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP z Nr 10 z dn. 20-04-1984 r. w sprawie ustalenia dla celów zaopatrzenia emerytalnych kwot równowartości świadczeń w naturze; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 29/MON z dn. 16-05-1984 r. w sprawie ustalania obowiązujących w wojsku cen na świadczenia i usługi; Wzory określające metodę ustalania cen sprzedaży niepełnowartościowego przedmiotu użytku trwałego oraz opłat za najem przedmiotu użytku trwałego – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 29/MON z dn. 16-05-1984 r.; Zarządzenie Obrony Cywilnej Kraju Nr 2/OC z dn. 06-03-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm bezpłatnego wyżywienia junaków oraz wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za to wyżywienie; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 30/MON z dn. 17-05-1984 r. w sprawie pracy ideowo-wychowawczej z młodzieżą przedpoborową, poborową i żołnierzy rezerwy; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 31/MON z dn. 22-05-1984 r. w sprawie wynagradzania pracowników wojskowych placówek upowszechniania kultury; Zasady przyznawania dodatków funkcyjnych dla pracowników zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska pracy – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 31/MON z dn. 22-05-1984 r.; Ogłoszenie jednolitego tekstu wytycznych Zastępcy Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ogólnych z dn. 21-01-1981 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad udzielania dodatkowych świadczeń żołnierzom niezawodowym; Wytyczne Zastępcy Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ogólnych z dn. 21-01-1981 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad udzielania dodatkowych świadczeń żołnierzom niezawodowym; Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji z dn. 05-04-1984 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz innych pojazdów Sił Zbrojnych i Milicji Obywatelskiej poruszających się w kolumnach, jak również warunków technicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych; Wzór oznakowania pojazdu specjalnego – Załącznik do zarządzenia Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji z dn. 05-04-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 07-06-1984 r. w sprawie określenia chorób pozostających w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami zasadniczej służby w obronie cywilnej oraz ustalenia organów wojskowych właściwych w sprawach należności pośmiertnych z tytułu śmierci junaka odbywającego służbę w oddziale obrony cywilnej utworzonym w resorcie obrony narodowej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 34/MON z dn. 11-06-1984 r. zmieniające „Przepisy o stosowaniu należności żywnościowych w czasie pokoju”; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 35/MON z dn. 12-06-1984 r. w sprawie programu odbywania aplikacji administracyjnej przez pracowników wojska będących urzędnikami państwowymi; Wykaz stanowisk w jednostkach (instytucjach) wojskowych (szczebla centralnego, okręgowego i niższego), których objęcie poprzedzone jest aplikacją administracyjną – Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 35/MON z dn. 12-06-1984 r.; Zakres tematyczny programu aplikacji - Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 35/MON z dn. 12-06-1984 r.; Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dn. 07-05-1984 r. w sprawie pracy ideowo-wychowawczej z młodzieżą przedpoborową i poborową; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 32/MON z dn. 05-06-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej; Wytyczne Głównego Kwatermistrza WP z dn. 22-06-1984 r. w sprawie częściowego zwolnienia osób odbywających przejazdy na podstawie skierowań wzór nr 1Sk z biletami, od obowiązku ich stemplowania w kasach biletowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 37/MON z dn. 28-06-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla żołnierzy i pracowników cywilnych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 39/MON z dn. 20-06-1984 r. w sprawie zmiany tabeli należności przedmiotów zaopatrzenia mundurowego; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 40/MON z dn. 09-07-1984 r. zmieniające przepisy ubiorcze żołnierzy; Zmiany w „Przepisach ubiorczych żołnierzy wojska polskiego” - Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 40/MON z dn. 09-07-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 41/MON z dn. 10-07-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania ustawy o uposażeniu żołnierzy; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 42/MON z dn. 11-07-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie popierania i upowszechniania twórczości plastycznej w wojsku; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 43/MON z dn. 11-07-1984 r. w sprawie udzielania wyróżnień za wyniki w nauce absolwentom słuchaczom szkół wojskowych oraz studentom objętym obowiązkiem zajęć wojskowych i szkolenia obronnego; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 17 z dn. 12-07-1984 r. w sprawie czynszu i innych opłat za najem garażu; Tabela miesięcznych stawek opłat czynszowej za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajętego garażu; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 44/MON z dn. 12-07-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek wojskowych według zasad przewidzianych dla pracowników urzędów państwowych; Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Kultury i Sztuki z dn. 17-07-1984 r. w sprawie przekształcenia Wojskowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku w Wojskowe Liceum Muzyczne; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 38/MON z dn. 30-06-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uposażenia żołnierzy niezawodnych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 26/Sztab z dn. 30-07-1984 r. w sprawie kontynuowania przeglądu generalnego sprzętu łączności w jednostkach wojskowych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 45/MON z dn. 13-08-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie służby wojskowej studentów i absolwentów szkół wyższych; Wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dn. 05-09-1984 r. w sprawie zasad przyznawania żołnierzom zawodowym dodatku specjalnego; Wykaz stanowisk służbowych, funkcji nieetatowych oraz czynności dodatkowych – za które może być przyznany poza limitem zwiększony dodatek specjalny – Załącznik do wytycznych Ministra Obrony Narodowej z dn. 05-09-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 47/MON z dn. 30-08-1984 r. w sprawie trybu przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych oraz przenoszenia ich do rezerwy; Wykaz imienny poborowych, którzy wyrazili zgodę na pełnienie służby w formacji uzbrojonej i których należy skierować do tej służby – Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 47/MON z dn. 30-08-1984 r.; Wzór. Skierowanie do służby w formacji uzbrojonej - Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 47/MON z dn. 30-08-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 48/MON z dn. 31-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpowiedzialności i postępowania w przypadkach szkód powstałych w mieniu wojskowym; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 49/MON z dn. 04-09-1984 r. w sprawie uposażenia żołnierzy niezawodowych; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 25/MON z dn. 08-10-1984 r. w sprawie wyróżnienia wpisem do „Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich”; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 50/MON z dn. 01-10-1984 r. w sprawie służby wojskowej szeregowych i podoficerów w czasie wojny; Wzór. Obwieszczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołaniu do czynnej służby wojskowej - Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 50/MON z dn. 01-10-1984 r.; Wzór. Wniosek o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe - Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 50/MON z dn. 01-10-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 51/MON z dn. 08-10-1984 r. zmieniające zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 3”; Zarządzenie Głównego Inspektora Techniki WP Nr 27 z dn. 10-1984 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o prawo jazdy w związku z potrzebami sił zbrojnych; Wytyczne w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o prawo jazdy w związku z potrzebami sił zbrojnych – Załącznik do zarządzenia Głównego Inspektora Techniki WP Nr 27 z dn. 10-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 52/MON z dn. 16-10-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków uzasadniających szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 54/MON z dn. 23-10-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uposażenia żołnierzy zawodowych skierowanych na studia za granicą; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 56/MON z dn. 25-10-1984 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie Obrony Narodowej „Kodeksu powinności urzędników państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” oraz „Praw obywatela i obowiązków urzędnika w urzędach państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”; Wytyczne Głównego Kwatermistrza WP z dn. 19-10-1984 r. w sprawie współdziałania służb kwatermistrzowskich z Organizacją Rodzin Wojskowych; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 38/Sztab z dn. 10-11-1984 r. w sprawie odstrzeliwania pistoletów w celach identyfikacyjnych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 57/MON z dn. 26-11-1984 r. w sprawie określenia przypadków, w których osoby nieuprawnione do kwatery mogą być przekwaterowane z osobnych kwater stałych; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 58/MON z dn. 08-12-1984 r. w sprawie działalności oraz świadczeń wczasowo-turystycznych w wojsku; Uprawnienia do korzystania z poszczególnych rodzajów świadczeń wczasowo-turystycznych w wojsku – Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 58/MON z dn. 08-12-1984 r.; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 29 z dn. 08-12-1984 r. w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń wczasowo-turystycznych w wojsku; Tabela Nr 1 opłat za pobyt w wojskowych domach (zespołach) wypoczynkowych – Załącznik nr 1 do zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 29 z dn. 08-12-1984 r.; Tabela Nr 2 opłat za pobyt na wczasach zagranicznych i turystyce zagranicznej oraz wymiany dewiz - Załącznik nr 2 do zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 29 z dn. 08-12-1984 r.; Tabela Nr 3 opłat za pobyt na koloniach i obozach organizowanych dla dzieci przez jednostki (instytucje) wojskowe - Załącznik nr 3 do zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 29 z dn. 08-12-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 59/MON z dn. 08-1984 r. w sprawie odpłatności za świadczenia bytowe w czasie leczenia uzdrowiskowego; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 31 z dn. 15-12-1984 r. w sprawie stawek opłat za świadczenia bytowe w czasie leczenia uzdrowiskowego; Tabela opłat za świadczenia bytowe w czasie leczenia uzdrowiskowego, sanatoryjnego i profilaktycznego – Załącznik do zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP Nr 31 z dn. 15-12-1984 r.; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 40/Sztab z dn. 29-11-1984 r. w sprawie właściwości organów wojskowych do podejmowania decyzji dotyczących służbowego przenoszenia junaków odbywających zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej w resorcie obrony narodowej; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 61/MON z dn. 15-12-1984 r. w sprawie działania tele- i radiowęzłów w wojsku; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 63/MON z dn. 19-12-1984 r. w sprawie właściwości organów oraz zasad i trybu postępowania przy przyznawaniu pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 65/MON z dn. 22-12-1984 r. w sprawie norm przydziału pracownikom ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny i konserwacji; Zarządzenie Głównego Kwatermistrza WP Nr 35 z dn. 31-12-1984 r. w sprawie ustalenia dla celów zaopatrzenia emerytalnego kwot równowartości świadczeń w naturze.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1984
Data końcowa: 1984
Posteriora: 1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/4
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9331
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony