Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka Nr 17: Wytyczne. Plany pracy. Programy szkoleniowe Oddziału Politycznego.
Opis: Jednostka zawiera: Program upowszechnienia treści oraz postanowień X Zjazdu PZPR w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW (lipiec – sierpień 1986 roku); Ochenduszka Czesław. Świadomość polityczna młodzieży w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych. Warszawa: Wojskowa akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1986. wraz z pismem przewodnim z dn. 23-06-1986 r.; Odachowski Leszek, Ocena trybu zdrowia żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych Ministra Spraw Wewnętrznych w latach 1981–1985 na podstawie orzeczeń Komisji Lekarskiej w trybie „krótkiej drogi”. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 1986; Charakter, struktura i organizacja Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Wybrane problemy); Struktura organizacyjna Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW – Załącznik Nr 1 do Charakter, struktura i organizacja Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministra Spraw Wewnętrznych (Wybrane problemy); Struktura Aparatu Partyjno-Politycznego NJW MSW – Załącznik Nr 2 do Charakter, struktura i organizacja Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministra Spraw Wewnętrznych (Wybrane problemy); Struktura Organizacji Partyjnych w NJW MSW – Załącznik Nr 3 do Charakter, struktura i organizacja Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministra Spraw Wewnętrznych (Wybrane problemy); Struktura Organizacyjna ZSMP w NJW MSW – Załącznik Nr 4 do Charakter, struktura i organizacja Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministra Spraw Wewnętrznych (Wybrane problemy); Sprawozdanie z badań na temat: Stan wdrażania nowego programu zajęć kulturalno-wychowawczych „Żołnierska Wszechnica Kultury” wraz z pismem przewodnim; Informacja Nr 31/86 Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa (noty biograficzne). Warszawa: Główny Zarząd Polityczny WP Zarząd Propagandy i Agitacji, 1986; Informacja Nr 26/86 Konferencja w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz rozbrojenia w Europie (Sztokholm 17-01-1984 r.– 19-09-1986 r.). Warszawa: Główny Zarząd Polityczny WP Zarząd Propagandy i Agitacji, 1986; Informacja. Agresywna akcja Stanów Zjednoczonych przeciwko Libii. Warszawa: Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego Zarząd Propagandy i Agitacji, 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc grudzień 1986 r.; Pismo Dowódcy ds. politycznych z dn. 17-12-1986 r. dot. konieczności przesłania do Oddziału Politycznego NJW MSW analizy i oceny sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów za 1986 r.; Wzór Nr 2. Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w okresie od dnia do dnia – Załącznik Nr 1 do Pismo Dowódcy ds. politycznych z dn. 17-12-1986 r.; Wzór Nr 3. Zestawienie wpływu i sposobu załatwienia skarg i wniosków - Załącznik Nr 2 do Pismo Dowódcy ds. politycznych z dn. 17-12-1986 r.; Wzór 4. Zestawienie wpływu i sposób załatwienia listów - Załącznik Nr 3 do Pismo Dowódcy ds. politycznych z dn. 17-12-1986 r.; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych z dn. 16-12-1986 r. dot. akcji sprawozdawczo-wyborczej w Zespołach Kontroli Społecznej i Radach Środowiskowych; Plan pracy partyjno-politycznej w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW na 1986 r.; Wykaz przedsięwzięć krótkoterminowych w zakresie pracy partyjno-politycznej Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW w roku 1986 – Załącznik Nr 1 do planu pracy partyjno-politycznej w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW na 1986 rok; Cyklizator stałych przedsięwzięć Oddziału Politycznego NJW MSW w 1986 r. - Załącznik Nr 2 do Planu pracy partyjno-politycznej w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW na 1986 r.; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc listopad 1986 r.; Założenia organizacyjno-programowe Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych NJW MSW wraz z pismem przewodnim; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc październik 1986 r.; Plan kontroli procesu adaptacji młodego rocznika (jednostki i kandydatów do służby ZOMO) do warunków służby wojskowej w Ośrodku Szkolenia Raducz w dn. 05-11-1986 r.; Harmonogram usunięcia niedomogów w działalności ideowo wychowawczej JW. 2501 stwierdzonych w kontroli przeprowadzonej w dniach 01 – 13-09-1986 r, przez Komisję powołaną rozkazem Szefa Wojsk MSW; Informacja Nr 24. Komitet Helsiński 1983–1985. Geneza i działalność. Warszawa: Główny Zarząd Polityczny WP Zarząd Propagandy i Agitacji, 1986 r. (egz. 214, 215) wraz z pismem przewodnim; Zasady inwentaryzacji sprzętu kulturalno-oświatowego – jako rozdział XI Wytycznych Szefa Oddziału Politycznego z października 1985 r. wraz z pismem przewodnim; Główne zadania pracy partyjno-politycznej w Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w roku 1987; Ramowy program odprawy instruktorsko-metodycznej z z-cami dowódców jednostek ds. politycznych i I Sekr. KPJ; Plan Pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc wrzesień 1986 r.; Ramowy scenariusz ceremoniału wręczenia odznaczeń i aktów nominacyjnych w Dowództwie NJW MSW z okazji 43 rocznicy powstania ludowego Wojska Polskiego; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc sierpień 1986 r.; Wytyczne do prac resortu spraw wewnętrznych po X Zjeździe PZPR; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc lipiec 1986 r.; Program zajęć organizowanych w ramach kursu instruktorsko-metodycznego dla kierowników grup szkolenia politycznego w J.W. 2621 (oraz dla JW. 1060) w Zgrupowaniu „Iwiczna” w dniach 15 – 17-04-1986 r. wraz z pismem przewodnim; Harmonogram realizacji „Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych do pracy po X Zjeździe PZPR” w Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW; Wytyczne Szefa Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojsk. MSW w sprawie przeprowadzenia akcji sprawozdawczo-wyborczej ZSMP w Oddziałach Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW w 1986 r.; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW za miesiąc czerwiec 1986 r.; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc maj 1986 r.; Plan skorelowanych z tematyką szkolenia politycznego audycji IV programu Polskiego Radia z cyklu „Nie tylko dla słuchaczy w mundurach” – na II półrocze 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dot. Biuletynu Informacyjnego Nr 4; Zalecenia do działalności Wojskowych ośrodków kultury na rzecz młodej kadry, internatów garnizonowych oraz dzieci i młodzieży rodzin wojskowych wraz z pismem przewodnim; Regulamin Ogólnowojskowej Parady Śpiewu Marszowego wraz z pismem przewodnim; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc kwiecień 1986 r.; Biuletyn Informacyjny Nr 1. Warszawa: Zarząd Polityczno-Wychowawczy MSW Wydział Szkolenia i Propagandy, 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc marzec 1986 r.; Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych do Szefów Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych, Dyrektorów Departamentów i Biur MSW, Komendantów Uczelni i Szkół Resortowych z dn. 25-03-1986 r. dot. zagrożenia aparatu infiltracją ze strony tzw. struktur podziemnych; Biuletyn Informacyjny Nr 2. Warszawa: Zarząd Polityczno-Wychowawczy MSW Wydział Szkolenia i Propagandy, 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Program ramowy szkolenia teoretyczno-metodycznego aparatu partyjno-politycznego na 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Przeciwnik polityczny (Analiza stanu zagrożenia). Biuletyn Informacyjny Nr 2. Warszawa: Zarząd Polityczno-Wychowawczy MSW Wydział Szkolenia i Propagandy, 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Plan pracy Rady Młodzieżowej w NJW MSW w 1986 r.; Program szkolenia instruktorsko-metodycznego aparatu partyjno-politycznego NJW MSW w dn. 19-03-1986 r.; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc luty 1986 r.; Plan pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc styczeń 1986 r.; Agencje zachodnie o Polsce; Zmiany personalne i niektóre elementy sytuacji na wyższych uczelniach; Oświadczenie rozwiązanej Rady Delegatów Studenckich PW– Załącznik Nr 1 do Planu pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc styczeń 1986 r.; Uchwała Nr 39/85 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 04-12-1985 r. - Załącznik Nr 2 do Planu pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc styczeń 1986 r.; Uchwała Nr 38/85 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 04-12-1985 r. - Załącznik Nr 3 do Planu pracy Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW na miesiąc styczeń 1986 r.; Wykaz przedsięwzięć krótkoterminowych w zakresie pracy partyjno-politycznej w siłach zbrojnych PRL w roku 1986; Pismo Zastępcy Dowódcy ds. politycznych z dn. 21-01-1986 r. dot. niepełnej znajomości przez część kadry aparatu partyjno-politycznego, dokumentów normatywnych i poradników obowiązujących w Silach Zbrojnych i w NJW MSW; Wykaz ważniejszych dokumentów normatywnych oraz poradników obowiązujących w pracy partyjno-politycznej w 1986 r. wraz z pismem przewodnim; Pismo Zastępcy Dowódcy NJW MSW z dn. 10-01-1986 r.; Regulamin Ogólnowojskowej Olimpiady Czytelniczej pn. „Wzorowa służba – godne życie” - Załącznik Nr 1 do pisma Zastępcy Dowódcy NJW MSW z dn. 10-01-1986 r.; Druk wykazu sprzętu ko - Załącznik Nr 2 do pisma Zastępcy Dowódcy NJW MSW z dn. 10-01-1986 r.; Instrukcja Centralnej Rady Organizacji Rodzin Wojskowych w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Radach ORW - Załącznik Nr 3 do pisma Zastępcy Dowódcy NJW MSW z dn. 10-01-1986 r.; wytyczne Szefa Oddziału Politycznego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Nr 49 z dn. 03-01-1986 r. w sprawie: prowadzenia działalności szkoleniowo-propagandowej w Podoficerskim Zespole Honorowym; Program szkolenia politycznego nieetatowego, samodzielnego Podoficerskiego Zespołu Honorowego w 1986 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora: 1985
Data początkowa: 1986
Data końcowa: 1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/27
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9357
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony