Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Przyporządkowanie
Podzespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1956-1990
Seria: Materiały administracyjne
Podseria: Departament Techniki
Opis zawartości
Tytuł: Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Departamentu Techniki MSW oraz Naczelników Wydziałów Departamentu Techniki z lat 1974-1984.
Opis: Teczka zawiera zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Departamentu Techniki MSW: nr 1 z dn. 16-01-1974 r. w spr. zabezpieczenia pomieszczeń służbowych Departamentu Techniki MSW; nr 03/74 z dn. 22-03-1974 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów sprawdzających stopień przyswojenia wiedzy, objętej programem doskonalenia zawodowego pracowników; nr 04 z dn. 25-03-1974 r. w spr. wybrakowania i zniszczenia przedmiotów szatni operacyjnej i mieszkań konspiracyjnych; nr 5 z dn. 09-04-1974 r. w spr. zasad i terminów wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy; nr 6 z dn. 16-04-1974 r. w spr. zakresu działania Dyrektora i zastępców Dyrektora Departamentu Techniki MSW; nr 036 z dn. 02-05-1974 r. w spr. powołania w Dep. Techniki Wydział XII; nr 37 z dn. 30-04-1974 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji pieczęci i stempli; nr 38/74 z dn. 02-05-1974 r. w spr. powołania pogotowia przeciwpożarowego na obiekcie „Bielany”; nr 39/74 z dn. 02-05-1974 r. w spr. powołania pogotowia przeciwpożarowego na obiekcie MP-XI; nr 41/74 z dn. 04-06-1974 r. w spr. ewidencji pieczęci i stempli; nr 042 z dn. 25-06-1974 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów specjalistycznych dla słuchaczy Kursu Instalacji PP i PDF w Zamczysku Nowym; nr 43 z dn. 09-07-1974 r. w spr. zmian w rozkładzie w czasie pracy pracowników administracji centralnej i terenowej; nr 79 z dn. 07-0-1974 r. w spr. zastępstwa na czas choroby Naczelnika Wydz. XI; nr 87 z dn. 27-09-1974 r. w spr. powołania Samodzielnej Sekcji Technicznej Stacji „Teleks”; nr 1/75 z dn. 2-06-1975 r. Naczelnika Wydziału XI Departamentu Techniki MSW w spr. aktu zdawczo-odbiorczego w magazynie „IM” i Selektorze B Wydz. XI; nr 09/75 z dn. 27-03-1975 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów specjalistycznych dla słuchaczy Kursu instalacji PP i PDF; nr 39/75 z dn. 14-05-1975 r. w spr. powołania Komisji Wynalazczości i Racjonalizacji; nr 40/75 z dn. 06-06-1975 r. w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy; nr 41/75 z dn. 28-06-1975 r. w spr. powołania Wydziału „T”; nr 107/75 z dn. 13-10-1975 r. dot. mianowania na stanowisko; nr 112 z dn. 29-11-1975 r. dot. mianowania na stanowisko Kierownika Sam. Sekcji Technicznej Stacji „Teleks”- ppłk. Jerzy Kamiński; nr 113 z dn. 29-11-1975 r. dot. przeniesienia z-cy naczelnika Wydziału VII na zastępcę naczelnika Wydz. IX – płk. Zdzisław John; nr pf 1/76 z dn. 10-01-1976 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 2/76 z dn. 24-01-1976 r. w spr. postępowania z dokumentami wysyłanymi do archiwum oraz podlegającymi zniszczeniu; nr 3/76 z dn. 24-01-1976 r. w spr. kontroli oryginałów kluczy do kas pancernych, blaszanych i ściennych; nr 4/76 z dn. 11-02-1976 r. w spr. zwiększenia stanu bezpieczeństwa pożarowego; nr 5 z dn. 18-02-1976 r. w spr. obiegu dokumentów; nr 74 z dn. 23-09-1976 r. w spr. inwentaryzacji sprzętu kwaterunkowego; nr 0151/76 z dn. 02-11-1976 r w spr. zorganizowania kursu tajnego przeszukania; nr 152/76 z dn. 01-01-1976 r. w spr. mianowania z-cy Naczelnika Wydz. VII - mjr. Henryka Zielińskiego; nr 153/76 z dn. 01-06-1976 r. w spr. mianowania Naczelnika Wydz. IV mjr. Andrzeja Mościckiego; nr 154/76 z dn. 01-06-1976 r. w spr. mianowania zastępców Naczelnika Wydz. IV kpt. Jerzego Kozłowskiego, mjr. Andrzeja Turskiego; nr 155/76 z dn. 01-10-1976 r. w spr. przeniesienia z-cy naczelnika Wydziału T – mjr. Józefa Grabskiego; nr 2/77 z dn. 28-01-1977 r. w spr. zasad planowania i realizacji służbowych wyjazdów pracowników Dep. Tech. na zagraniczne imprezy naukowo-techniczne; nr 3/77 z dn. 10-02-1977 r. zm. zarządzenie w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Dep. Techniki; nr 5/77 z dn. 03-03-1977 r. w spr. mianowania Naczelnika Wydz. I Dep. Techniki MSW; nr 6/77 z dn. 04-03-1977 r. w spr. powołania komisji do oceny i kwalifikacji warunków służby jako uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w Dep. Techniki MSW; nr 7 z dn. 10-03-1977 r. w spr. mianowania zastępcy Naczelnika Wydziału I; nr 010/77 z dn. 28-03-1977 r. w spr. wykazu obowiązujących przepisów Dyrektora Dep. Techniki; nr 11/77 z dn. 15-04-1977 r. w spr. przekształcenia Wydziału T szczebla wojewódzkiego przy Dep. Techniki w Wydział XIV z dniem 01-04-1977 r; nr 13/77 z dn. 20-04-1977 r. w spr. powołania komisji Rekrutacyjnej w Dep. Techniki; nr 46/77 z dn. 12-05-1977 r. dot. mianowania por. Stanisława Filipiak zastępcą naczelnika Wydziału VIII Dep. Techniki MSW; nr 47/77 z dn. 13-05-1977 r. w spr. powołania Komisji do sporządzenia protokołu akt; nr 048 z dn. 17-05-1977 r. w spr. przeprowadzania egzaminów z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w programach doskonalenia zawodowego pracowników rsw w latach 1974-1977; nr 78/77 z dn. 06-07-1977 r. w spr. mianowania ppłk. Aleksandra Karacza zastępcą naczelnika Wydz. VII Dep. Techniki; nr 79/77 z dn. 06-07-1977 r. dot. przemianowania Samodzielnej Sekcji Teleks na Wydz. XIII Dep. Techniki; nr 0081/77 z dn. 08-07-1977 r. w spr. upoważnienia do prac mobilizacyjnych w Dep. Techniki; nr 84/77 z dn. 27-08-1977 r. w spr. mianowania Naczelnika Wydz. XIII Dep. Techniki płk. Jerzego Kamińskiego; nr 85/77 z dn. 27-08-1977 r. w spr. mianowania z-cy Naczelnika Wydz. XIII Dep. Techniki por. Andrzeja Piątkowskiego; nr 123/77 z dn. 03-10-1977 r. w spr. powołania nieetatowych inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Dep. Techniki; nr 37/78 z dn. 21-04-1978 r. w spr. powierzenia obowiązków naczelnika Wydz. IX por. Piotrowi Znykowi; nr 38/78 z dn. 26-04-1978 r. w spr. mianowania naczelnikiem Wydz. I Dep. Techniki płk. Jerzego Tomaszewskiego; nr 39/78 z dn. 26-04-1978 r. w spr. mianowania naczelnikiem Wydz. VIII ppłk. Kazimierza Lewandowskiego; nr 40/78 z dn. 26-04-1978 r. w spr. pełnienia obowiązków Naczelnika Wydz. X ppłk. Witoldowi Skrenczyńskiemu; nr 46/78 z dn. 10-07-1978 r. w spr. mianowania Naczelnika Wydz. VI Dep. Techniki mjr. Henryka Zielińskiego; nr 47/78 z dn. 10-07-1978 r. w spr. mianowania Naczelnika Wydz. X ppłk. Witolda Skrenczyńskiego; nr 114/78 z dn. 27-10-1978 r. w spr. mianowania na stanowisko z-cy Naczelnika Wydz. X kpt. Bogusława Krycha; nr 115/78 z dn. 27-10-1978 r. w spr. mianowania na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji Finansowej Dep. Techniki por. Danutę Kozłowską; nr 0118/78 z dn. 28-11-1978 r. w spr. powołania Komisji Wynalazczości i Racjonalizacji w Dep. Techniki MSW; nr 0119/78 z dn. 13-12-1978 r. w spr. powołania komisji do wybrakowania i zniszczenia zużytych przedmiotów szatni operac.i mieszkań konspiracyjnych Wydz. I Dep. Techniki; nr 120/78 z dn. 13-12-1978 r. w spr. mianowania na stanowisko z-cy Naczelnika Wydz. VII Dep. Techniki ppłk. Krzysztofa Koroblewskiego; nr 1/79 z dn. 18-01-1979 r. dot. mianowania na stanowisko z-cy Naczelnika Wydz. VI Dep. Techniki ppłk. Andrzeja Wysopolskiego; nr 4/79 z dn. 31-01-1979 r. w spr. inwentaryzacji składników majątkowych w Dep. Tech; nr 100/79 z dn. 15-10-1979 r. w spr. gospodarowania sprzętem techniki operacyjnej; nr 102/79 z dn. 08-11-1979 r. zm. zarządzenie w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Dep. Techniki MSW; nr 107/79 z dn. 26-11-1979 r. w spr. alarmowania jednostek rsw; nr 1/80 z dn. 08-01-1980 r. zm. zarządzenie w spr. powołania komisji do oceny i kwalifikacji warunków służby jako uciążliwych dla zdrowia w Dep. Techniki MSW; nr 4/80 z dn. 20-02-1980 r. zm. zarządzenie w spr. organizacji i zasad działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy; nr 8/80 z dn. 25-02-1980 r. zm. zarządzenie w spr. powołania nieetatowych i inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Dep. Techniki; nr 14/80 z dn. 04-04-1980 r. w spr. powołania komisji pracowniczej przy dep. Techniki; nr 0045/80 z dn. 23-05-1980 r. w spr. opracowywania, redagowania i wydawania Biuletynu T.O. na wewnętrzne potrzeby Dep. Techniki; nr 78/80 z dn. 25-08-1980 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentów będących w posiadaniu Samodzielnej Sekcji Ogólnej Departamentu Techniki MSW; nr 80 z dn. 04-09-1980 r. w spr. powołania z dn. 01-09-1980 r. Wydziału XV Dep. Techniki MSW z Naczelnikiem płk. Ryszardem Klimek oraz z-cą Naczelnika płk. Czesławem Gochna; nr 113/80 z dn. 13-11-1980 r. zm. zarządzenie w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Dep. Techniki; nr 114/80 z dn. 21-11-1980 r. w spr. powołania komisji do rozpatrzenia zażalenia ppłk. Edmunda Furdygiela; nr 142/80 z dn. 29-12-1980 r. w spr. powołania komisji do rozpatrzenia zażalenia Beniamina Nawrota; nr 4 z dn. 02-02-1981 r. w spr. powołania komisji do rozpatrzenia zażalenia ppłk. Edmunda Furdygiela; nr 5 z dn. 09-03-1981 r. w spr. likwidacji Wydziału XIII Dep. Techniki oraz przemianowania dotychczasowego Wydziału XV na Wydział XIII; nr 6 z dn. 09-03-1981 r. w spr. likwidacji Wydziału XIII Dep. Techniki; nr 0087/81 z dn. 11-11-1981 r. zm. zarządzenie w spr. upoważnienia do prac mobilizacyjnych w Dep. Techniki; nr 89/81 z dn. 01-12-1981 r. w spr. inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach Wydziału XI; nr 1 z dn. 15-01-1982 r. w spr. zasad i trybu udzielania wyróżnień oraz wymierzania i wykonywania kar dyscyplinarnych; nr 2/82 z dn. 26-01-1982 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów z przedmiotu specjalistycznego dla słuchaczy kursu stacjonarnego Szkoły Chorążych; nr 9/82 z dn. 06-04-1982 r. w spr. zasad powielania dokumentów w Dep. Techniki; nr 10/82 z dn. 13-04-1982 r. w spr. przeglądu materiałów i sprzętu znajdujących się w magazynach Wydz. XI Dep. Techniki; nr 11/82 z dn. 13-04-1982 r. w spr. wyjaśnienia przyczyn powstania niedoborów składników majątkowych w magazynach Wydz. XI Dep. Techniki; nr 34/82 z dn. 30-04-1982 r. w spr. powołania komisji do wyjaśnienia braków w trakcie inwentaryzacji; nr 98/82 z dn. 07-10-1982 r. w spr. okresowego przeglądu kadrowego za rok 1982; nr 1/83 z dn. 02-02-1983 r. w spr. powołania komisji w celu zbadania przypadków utrzymywania kontaktów przez funkcjonariuszy z osobami przebywającymi za granicą; nr 3/83 z dn. 07-02-1983 r. w spr. inwentaryzacji składników majątkowych w Dep. Techniki; nr 038/83 z dn. 19-05-1983 r. w spr. powołania Komisji Wynalazczości i Racjonalizacji w Dep. Techniki; nr 69/83 z dn. 12-08-1983 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w programach doskonalenia zawodowego pracowników rsw; nr 70/83 z dn. 29-08-1983 r. w spr. pełnienia dyżurów w ramach kadry kierowniczej; nr 71/83 z dn. 07-09-1983 r. w spr. powołania zespołu badawczego celem przeprowadzenia badan sytuacji socjalno-bytowej młodych funkcjonariuszy Dep. Techniki; nr 72/83 z dn. 09-09-1983 r. w spr. okresowego przeglądu kadrowego za 1983 r; nr 98/83 z dn. 03-11-1983 r. w spr. zmian w składzie Komisji Wynalazczości i Racjonalizacji; nr 02/84 z dn. 16-01-1984 r. w spr. upoważnienia do prac mobilizacyjnych w Dep. Techniki; nr 04/84 z dn. 19-01-1984 r. w spr. alarmowania jednostek rsw;nr 7/84 z dn. 23-02-1984 r. w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy; nr 35/84 z dn. 30-05-1984 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w rocznym programie doskonalenia zawodowego pracowników Dep. Techniki; nr 44/84 z dn. 04-07-1984 r. w spr. zasad powielania dokumentów w Dep. Techniki; nr 45/84 z dn. 13-07-1984 r. zm. zarządzenie w spr. Organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Dep. Techniki; nr 064/84 z dn. 16-07-1984 r. zm. zarządzenie nr 038/83; nr 78/84 z dn. 29-09-1984 r. zm. zarządzenie w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny w Dep. Techniki; nr 95/84 z dn. 06-10-1984 r. w spr. ustanowienia „Honorowej Księgi Zasłużonych Funkcjonariuszy Departamentu Techniki MSW”; nr 96/84 z dn. 09-10-1984 r. w spr. powołania komisji do wyjaśnienia przyczyn powstałych szkód w sprzęcie przeciwpożarowym w obiekcie „Bielany”; nr 108/84 z dn. 11-12-1984 r. w spr. okresowego przeglądu kadrowego za 1984 r; nr 4 z dn. 18-09-1984 r. w spr. powołania komisji w związku z brakami w sprzęcie i materiałach w Wydz. I Dep. Techniki; nr 04/84 z dn. 04-12-1984 r. w spr. podziału Wydz. VI Dep. Techniki; nr 5/84 z dn. 16-10-1984 r. w spr. powołania komisji w celu wybrakowania i zniszczenia sprzętu Wydz. I. Zarządzenia wewnętrzne naczelników: Naczelnika Wydziału XI Departamentu Techniki nr 1/78 z dn. 10-01-1978 r. w celu usprawnienia działania w zakresie zabezpieczenia potrzeb techniczno-operacyjnych oraz ochrony majątku; nr 77 Naczelnika Wydziału V Dep. Techniki MSW z dn. 01-09-1980 r. w spr. postępowania z aktami arch. w MSW; nr 82 Naczelnika Wydziału XV Dep. Techniki MSW z dn. 04-09-1980 r. dot. powołania komisji wybrakowania sprzętu użytkowego i ewidencyjnego w byłych Samodzielnych Sekcjach Ogólnej, Finansowej Specjalnej; nr 1/81 Naczelnika Wydz. V Dep. Techniki z dn. 17-04-1981 r. w spr. postępowania z aktami archiwalnymi MSW; nr 3/82 z dn. 25-11-1982 r. Naczelnika Wydz. VI Dep. Techniki w celu odszukania zasilacza stabilizacyjnego; nr 4/82 z dn. 25-11-1982 r. Naczelnika Wydz. VI Dep. Techniki w spr. zgubienia sprzętu pomiarowo-kontrolnego; nr 6/83 z dn. 10-08-1983 r. Naczelnika Wydz. VI Dep. Techniki w spr. powołania komisji odbioru technicznego komory klimatycznej; Ponadto: Zasady planowania i realizacji rozwoju techniki operacyjnej w Departamencie Techniki MSW. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Techniki, 1980 r. Instrukcja nr 001/83 Dyrektora Departamentu Techniki z dn. 19-12-1983 r. w spr. wzmożenia ochrony i zabezpieczenia instalacji PP przed dekonspiracją.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1974
Data końcowa: 1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 001032/9
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 238/8
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU Z/001032/9
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony