Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Przyporządkowanie
Podzespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1956-1990
Seria: Materiały administracyjne
Podseria: Departament Techniki
Opis zawartości
Tytuł: Zarządzenia wewnętrzne, zarządzenia karne, instrukcje, raporty, pisma okólne, wytyczne, korespondencja Dyrektora Biura T MSW oraz grafiki dyżurów pracowników Wydziału I Biura T za lata 1957-1962.
Opis: Teczka zawiera zarządzenia Dyrektora Biura T MSW: nr 32/57 z dn. 04-09-1957 r. w spr. przechowywania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych; nr 22 z dn. 31-03-1958 r. dot. wzmożenia dyscypliny i konspiracji pracy; nr 51 z dn. 04-07-1958 r. w zw. z rozwiązaniem dotychczasowego Instytutu Techniki Operacyjnej i powstaniem Wydziału VI Biura T z nową numeracją Działów i Sekcji; nr 53 z dn. 08-07-1958 r. w celu uporządkowania ewidencji maszyn, sprzętu, aparatów i przyrządów pomiarowych w Wydz. Biura T i Wydziałach T KWMO; nr 79/58 z dn. 08-09-1958 r. w sprawie inwentaryzacji ilościowo-jakościowej sprzętu biurowego; nr 109/58 z dn. 12-11-1958 r. w zw. z zarządzeniem Ministra nr 00212/58 z dn. 30-10-1958 r. i Instrukcją w spr. Zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej w jednostkach służby bezpieczeństwa MSW oraz w jednostkach MO z wyjątkiem jednostek administracyjnych i usługowych; nr 113/58 z dn. 22-11-1958 r. w sprawie postępowania w wypadku powstania straty lub braku oraz przy wybrakowaniu materiałów lub sprzętu w Wydz. Biura T; nr 21/59 z dn. 28-01-1959 r. w sprawie polepszenia dyscypliny zakupów; nr 31/59 z dn. 27-02-1959 r. w zw. z zakończeniem kursu pierwszego drugiej rotacji dla kierownictwa Wydz. T w terenie oraz kursu drugiego pierwszej rotacji dla starszych oficerów i oficerów t.o. Sekcji I Wydz. T prowadzonych w Ośrodku Szkolenia MSW w Warszawie; nr 26/59 z dn. 07-02-1959 r. w spr. przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji bębnów kablowych; nr 32/59 z dn. 28-02-1959 r. w spr. sporządzenia planu zaopatrzenia na rok 1960 r; nr 33/59 z dn. 27-02-1959 r. w zw. z uzyskaniem zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na zorganizowanie kursów dla inżynierów i techników Biura T; nr 47/59 z dn. 18-04-1959 r. w celu usprawnienia prac badawczych, rozpracowania technicznych i produkcji oraz zabezpieczenia niezawodności sprzętów techniki operacyjnej; nr 51/59 z dn. 29-04-1959 r. w zw. z zakończeniem drugiej rotacji kursu szkoleniowego dla starszych oficerów i oficerów techniki operacyjnej Wydziałów T w terenie przeprowadzonych przez Biuro T w Ośrodku Szkoleniowym Kadr MSW w Warszawie; nr 69/59 z dn. 01-06-1959 r. w zw. ze zwolnieniem Naczelnika i zastępcy Naczelnika Wydz. III oraz odejściem z Biura T Naczelnika Wydz. IV; 89/59 z dn. 15-07-1959 r. w zw. z zarz. MSW nr 0144/59 z dn. 10-070-1959 r. dot. zabezpieczenia uroczystości związanych z obchodem XV lecia PRL; nr 90/59 z dn. 28-07-1959 r. dot. egzaminów operatorów Centralnej Stacji N Wydz. I Biura T oraz Stacji N Wydz. T w Gdańsku; nr 94/59 z dn. 31-07-1959 r. dot. zastępstwa na czas urlopu w Biurze T; nr 100/59 z dn. 28-08-1959 r. w zw. z nadużywaniem broni w Wydz. I; nr 105/59 z dn. 25-09-1959 r. dot. przydziału znaczków rozpoznawczych MO pracownikom Wydz. I, II, III i IV Biura T; nr 125/59 z dn. 28-10-1959 r. dot. egzaminów w zw. z zakończeniem wykładów na kursach powołanych zarządzeniem wew. Nr 33/59 z dn. 27-02-1959 r; nr 131/59 z dn. 28-10-1959 r. dot. szkolenia pracowników Biura T MSW w systemie pozaszkolnym; nr 132/59 z dn. 17-11-1959 r. w sprawie prowadzenia ewidencji danych radiowych i innych urządzeń promieniujących; nr 134/59 z dn. 24-11-1959 r. dot. przekazywania i ewidencjonowania materiałów uzyskanych z p.p., p.t., p.d.f. i in; nr 139/59 z dn. 21-12-1959 r. dot. udzielenia nagany mjr. Kazimierzowi Krawczykowi - naczelnikowi Wydz. I; nr 3/60 z dn. 13-01-1960 r. dot. udzielenia nagany kpt. Stefanowi Paciorek - kierownikowi Stacji N Wydz. I; nr 4/60 z dn. 02-01-1960 r. dot. udzielenia nagany st. sierż. Eugeniuszowi Jakubczakowi - pracownikowi Centralnej Stacji N Wydz. I; nr 5/60 z dn. 13-01-1960 r. w sprawie powołania w jednostkach podległych MSW odpowiedzialnych pracowników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – por. E. Figiel w Wydz. I Biura T; nr 6/60 z dn. 14-01-1960 r. w spr. opracowania jednolitych norm remontowych na sprzęt typowy; nr 7/60 z dn. 04-02-1960 r. dot. przekazania artykułów niepełnowartościowych lub nietypowych szkołom, placówkom, warsztatom szkolnym oraz organizacjom oświatowym; nr 8/60 z dn. 05-02-1960 r. dot. udzielenia nagany ppor. Wiktorowi Łukaszewskiemu; nr 21/60 z dn. 18-03-1960 r. w spr. sporządzenia planu zaopatrzenia Biura T na rok 1961r; nr 23/60 z dn. 25-03-1960 r. w celu usprawnienia produkcji i prac badawczych w zakresie mechaniki; nr 55 z dn. 31-05-1960 r. dot. udzielenia nagany st. sierż. Feliksowi Graczkowskiemu; nr 58/60 z dn. 09-06-1960 r. w sprawie dokonywania zmian w zapotrzebowaniach materiałowych; nr 60/60 z dn. 11-06-1960 r. dot. udzielenia nagany st. sierż. Władysławowi Jasińskiemu; nr 87 z dn. 30-07-1960 r. w spr. organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze T MSW; nr 88/60 z dn. 20-08-1960 r. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wobec Mariana Pawłowskiego, ppor. Ryszardowi Banasiakowi; nr 91/60 z dn. 07-09-1960 r. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wobec Eugeniusza Wojszcza; nr 92/60 z dn. 14-09-1960 r. w spr. ewidencji materiałowej; nr 093/60 z dn. 16-09-1960 r. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego; nr 094 z dn. 10-09-1960 r. w spr. inwentaryzacji materiałów i sprzętu w magazynie radio-mechanicznym Wydz. Zaopatrzenia Technicznego Biura T; nr 95/60 z dn. 26-09-1960 r. w sprawie powołania komisji dochodzeniowej w zw. z nadużyciami popełnionymi w magazynie Wydz. Zaopatrzenia Technicznego; nr 96/60 z dn. 26-09-1960 r. dot. inwentaryzacji w magazynie radiotechnicznym Wydz. Zaopatrzenia Technicznego Biura T; nr 097/60 z dn. 26-09-1960 r. dot. ukarania ppor. Mariana Pawłowskiego oraz ppor. Ryszarda Banasiaka obniżeniem stopnia służbowego; nr 98/60 z dn. 10-10-1960 r. w sprawie powołania komisji do opracowania perspektywistycznego planu stacjonarnego przeszkolenia pracowników Biura T; nr 108/60 z dn. 10-10-1960 r. dot. powołania komisji dochodzeniowej dla przeprowadzenia kontroli w magazynie radiotechnicznym Wydz. Zaopatrzenia Technicznego Biura T; nr 0112 z dn. 24-10-1960 r. w spr. powołania Komisji do zbadania usterek w magnetofonach „Krokus”; nr 0116 z dn. 29-10-1960 r. w sprawie por. Seweryna Florczaka (rozkaz karny); nr 120 z dn. 17-11-1960 r. dot. ukarania por. Lucjana Grudnia aresztem domowym; nr 0121 z dn. 17-11-1960 r. w spr. przeprowadzenia kontroli funduszu operacyjnego u dysponentów 3 stopnia w Biurze T; nr 123 z dn. 25-11-1960 r. dot. zawieszenia w czynnościach służbowych naczelnika Wydz. Zaopatrzenia Technicznego Biura T mjr. Michała Krassowskiego; nr 129 z dn. 07-12-1960 r. dot. inwentaryzacji w magazynie foto WZT; nr 1/61 z dn. 11-01-1961 r. dot. ukarania Stanisława Stankiewicza; nr 03 z dn. 02-02-1961 r. w spr. wprowadzenia wewnętrznej karty obiegowej; nr 04 z dn. 01-02-1961 r. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego; nr 05 z dn. 03-01-1961 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Biurze T w trybie tajnym; nr 10 z dn. 18-02-1961 r. dot. udzielenia nagany oficerowi Jerzemu Kosterze; nr 11 z dn. 18-02-1961 r. dot. ukarania naganą mjr. Kazimierza Krawczyka; nr 20 z dn. 21-02-1961 r. dot. zatarcia kary nagany wobec Bronisława Olejniczaka; nr 22 z dn. 24-02-1961 r. dot. zatarcia kary nagany wobec mjr. Józefa Kowala; nr 26/61 z dn. 14-03-1961 r. w spr. sporządzania planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego Biura T na 1962 r; nr 58 z dn. 29-05-1961 r. dot. mianowania kpt. Jana Dembowskiego przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej; nr 64 z dn. 15-06-1961 r. dot. ukarania naganą kpr. Alicji Olszewskiej; nr 79/61 z dn. 30-09-1961 r. dot. dyżurów w gabinecie Kierownictwa Biura T; nr 0102/61 z dn. 26-10-1961 r. dot. ukarania naganą plut. Zdzisława Błachuta; nr 0103/61 z dn. 27-10-1961 r. dot. ukarania naganą por. Juliana Winnickiego; nr 0104/61 z dn. 27-10-1961 r. dot. przestrzegania dyscypliny pracy w trakcie dyżurów operatorów Centralnej Stacji N Wydz. I Biura T; nr 108 z dn. 29-11-1961 r. dot. ukarania naganą Zbigniewa Nowakowskiego; nr 109 z dn. 04-12-1961 r. dot. usprawnienia gospodarki materiałowej w Biurze T; nr 1/62 z dn. 09-01-1962 r. dot. zatarcia nagany Edwardowi Cichoszowi; nr 3 z dn. 15-01-1962 r. dot. ukarania naganą por. Seweryna Florczaka; nr 2/62 z dn. 15-01-1962 r. dot. ukarania naganą Zdzisława Bociana; nr 04 z dn. 18-01-1962 r. dot. ukarania naganą por. Józefa Pijarskiego oraz por. Kazimierza Maciejewskiego; nr 6 z dn. 08-02-1962 r. dot. zatarcia nagany wobec st. sierż. Zdzisława Stelmaszewskiego; nr 22 z dn. 22-02-1962 r. w spr. organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze T MSW; nr 23 z dn. 11-02-1962 r. w spr. sporządzenia planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego Biura T na rok 1963; nr 24 z dn. 02-03-1962 r. w spr. dbałości o powierzoną funkcjonariuszom broń; nr 25 z dn. 05-03-1962 r. w spr. inwentaryzacji materiałów i sprzętu w magazynach Wydziału Zaopatrzenia Technicznego Biura T MSW; nr 047/62 z dn. 22-05-1962 r. dot. magazynowania środków chemicznych szkodliwych dla zdrowia; nr 49/62 z dn. 05-06-1962 r. w spr. ewidencjonowania dostaw tranzytowych; nr 50/62 z dn. 05-06-1962 r. dot. udzielenia upomnienia Tadeuszowi Szymajdzie; nr 52/62 z dn. 23-06-1962 r. dot. udzielenia nagany por. J. Meszorerowi; nr 53/62 z dn. 03-07-1962 r. dot. usprawnienia pracy Referatu Informacji Naukowo-Technicznej; nr 54/62 z dn. 03-07-1962 r. dot. opracowania instrukcji o gospodarce materiałowej w Biurze T; nr 055/62 z dn. 02-07-1962 r. w spr. odbioru technicznego aparatury i sprzętu techniki operacyjnej produkowanego na zamówienie Biura T względnie zakupywanego dla potrzeb Biura; nr 74/62 z dn. 17-07-1962 r. dot. zatarcia kary nagany wobec kpt. Zdzisława Olczaka; nr 076/62 z dn. 02-07-1962 r. w spr. gospodarki remontowej sprzętu i urządzeń techniki operacyjnej; nr 076/62 z dn. 02-07-1962 r. w spr. gospodarki remontowej sprzętu i urządzeń techniki operacyjnej; nr 79/62 z dn. 31-08-1962 r. w spr. uporządkowania magazynów i selektora Wydz. VIII Biura T; nr 82/62 z dn. 27-09-1962 r. dot. ukarania naganą Heleny Szlufcik; nr 110/62 z dn. 21-11-1962 r. dot. ukarania naganą Zdzisława Nagalskiego; nr 111/62 z dn. 30-11-1962 r. w spr. inwentaryzacji materiałów i sprzętu w magazynach Wydz. VIII Biura T MSW; nr 112/62 z dn. 17-12-1962 r. dot. udzielenia nagany i upomnienia ppor. Stanisławowi Majchrzakowi oraz ppor. Jerzemu Winnickiemu; nr 113/62 z dn. 18-12-1962 r. w spr. pracy w okresie świątecznym w grudniu 1962 r. Ponadto teczka zawiera: zarządzenie nr 59 z dn. 07-06-1961 r. w spr. stworzenia właściwych warunków pracy magazynów Wydz. Zaopatrzenia Technicznego Biura T; oraz zarządzenia karne: nr 52 z dn. 18-05-1960 r. dot. udzielenia nagany Władysławowi Zimoniowi; nr 56 z dn. 07-06-1960 r. dot. ukarania aresztem domowym ppor. Stefana Golczyka, por. Jana Surowca, ppor. Piotra Makucha; nr 1/61 z dn. 14-12-1961 r. dot. ukarania aresztem domowym ppor. Bolesława Rosłonia oraz por Henryka Bogusa; nr 2 z dn. 14-12-1961 r. dot. ukarania upomnieniem por. Piotra Makucha; nr 056/61 z dn. 18-05-1961 r. dot. ukarania upomnieniem ppor. Edmunda Wojciechowskiego; nr 057/61 z dn. 18-05-1961 r. dot. karania naganą ppor. Stanisława Borysowskiego; nr 060/61 z dn. 09-06-1961 r. dot. udzielenia nagany ppor. Edmundowi Wojciechowskiemu; nr 061/61 z dn. 09-06-1961 r. dot ukarania naganą plut. Henryka Robaka; nr 86/62 z dn. 22-10-1962 r. dot. ukarania naganą kpt. Mieczysława Mysłek oraz kpt. Władysława Marszałka; oraz rozkaz karny [brak nr]z dn. 27-10-1960 r. dot. ukarania naganą por. Adama Pordesa; Ponadto w teczce znajdują się: instrukcja nr 003/58 z dn. 24-03-1958 r. o zasadach stosowania i wykorzystania podsłuchu pokojowego (p.p.) i telefonicznego(p.t.) oraz podglądu i dokumentacji fotograficznej (p.d.f.); wytyczne w spr. opracowania sprawozdań kwartalnych z pracy Wydziału T Wojewódzkiej Komendy MO z dn. 10-01-1958 r. oraz 15-11-1962 r.; pismo okólne Dyrektora Biura T nr 1/62 z dn. 21-04-1962 r. w spr. współdziałania między wydziałami Biura T a Zarządem Zakładowym NOT; zarządzenie Naczelnika Wydz. IV Biura T MSW nr 4 z dn. 29-12-1959 r. w zw. z koniecznością zabezpieczenia sprawności działania aparatury i sprzętu fotograficznego posiadanego przez poszczególne Sekcje Wydz. IV Biura T MSW; instrukcja nr 001/61 z dn. 24-03-1961 r. zmieniająca instrukcję nr 003/58 z dn. 24-03-1958 r. o zasadach stosowania i wykorzystywania podsłuchu pokojowego i telefonicznego oraz podglądu i dokumentacji fotograficznej.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1957
Data końcowa: 1962
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 001032/3
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 238/1
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU Z/001032/3
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony