Podzespół

Podzespół

Określa szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbiorze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Więziennictwo oraz instytucje penitencjarne, w tym więzienia, zakłady karne, areszty oraz inne miejsca odosobnienia
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Zakład Karny w Łupkowie 1967-1989
Podzespół

Ośrodek Odosobnienia w Łupkowie 1981-1982

Daty dokumentów w podzespole