Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Zbiór kopii cyfrowych dziennika „Nowy Świat” z lat 1920-1970

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa
1920
Data końcowa
1970
Informacje o zespole (zbiorze) archiwalnym
Dzieje ustrojowe aktotwórcy

"Nowy Świat" - dziennik polonijny, wydawany w latach 1919 – 1971 w Nowym Jorku (USA)

Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt
j. polski
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania
Zgodnie z brzmieniem art. IV ust. 6 umowy o współpracy zawartej w dniu 5 maja 2010 r. pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku (dalej: IJPA) kopie zdigitalizowanych zespołów i zbiorów archiwalnych z zasobu archiwalnego IJPA będą wykorzystywane przez IPN w ramach jego działalności ustawowej. Instytut Pamięci Narodowej ma obowiązek respektowania wszelkich praw IJPA, wynikających z faktu, iż oryginalne dokumenty i inwentarze archiwalne znajdują się w posiadaniu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (art. V ust. 1 umowy). Wykorzystanie dokumentów przez wnioskodawców spoza Instytutu Pamięci Narodowej wymaga poinformowania ich, że wykorzystanie materiału archiwalnego lub jego kopii w celach komercyjnych wiązać się musi z uzyskaniem pisemnej zgody właściciela oryginalnych dokumentów, i że ma on prawo żądać opłat licencyjnych z tego tytułu (art. V ust. 2 umowy). Zapadłe ustalenia robocze pomiędzy IPN a IJPA towarzyszące przekazywaniu kopii dokumentacji do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci doprecyzowały obszar udostępniania dokumentów ustalając dodatkowo, że każdorazowe udostępnienie w IPN kopii dokumentów z zasobu IJPA osobom spoza Instytutu Pamięci wymaga uzyskania wcześniejszej zgody IJPA. Adres do korespondencji: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce [ang. Jozef Pilsudski Institute of America], 138 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY 11222, Stany Zjednoczone Ameryki [ang. United States of America]