Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podserii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Podzespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1956-1990
Seria: Materiały administracyjne
Podseria: Biuro C
Informacje o podserii
Zasięg terytorialny oddziaływania: Polska Rzeczpospolita Ludowa (1960-1990)
Charakterystyka archiwalna: Biuro „C” MSW było jednostką MSW na prawach departamentu, zarządzającą instrumentami ewidencyjnymi oraz zbiorami akt. Do zadań Biura „C” MSW należały przede wszystkim: rejestracja czynności operacyjnych i dokumentów oraz osób objętych zainteresowaniem operacyjnym Służby Bezpieczeństwa, koordynacja czynności operacyjnych pomiędzy jednostkami operacyjnymi SB, udzielanie informacji o zawartości zapisów kartotecznych, archiwizacja akt, przechowanie, udostępnianie i wypożyczanie akt operacyjnych, akt o znaczeniu historycznym, akt personalnych funkcjonariuszy, administrowanie zbiorami informacji SB, tj. kartotekami i inwentarzami oraz instrumentami ewidencyjnymi związanymi z czynnościami rejestracyjnymi i zarządzaniem informacją (tj. głównie dziennikami: rejestracyjnymi, archiwalnymi i koordynacyjnymi), budowa i obsługa Zintegrowanego Systemu Kartotek Operacyjnych (ZSKO), opiniowanie kandydatów do dopuszczenia do dokumentów tajnych. Biuro „C” MSW powstało na mocy zarządzenia nr 04/60 ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 stycznia 1960 r. przemianowującego istniejące od 1956 r. Biuro Ewidencji Operacyjnej MSW; wraz ze zmianą nazwy BEO MSW na Biuro „C” MSW przemianowano istniejące w KWMO Wydziały Ewidencji Operacyjnej na Wydziały „C”. Faktyczna struktura oraz kompetencje, zadania i procedury Biura „C” MSW i jednostek pionu „C” nie uległy zmianie w związku z ww. zarządzeniem. Kompetencje i zadania Biura „C” MSW określał zatwierdzony przez ministra spraw wewnętrznych w dniu 20 lutego 1958 r. dokument o nazwie „Zakres działania Biura Ewidencji Operacyjnej” (następnie nazywany „Zakresem działania Biura »C«”), który wymieniał, jako generalne zadania jednostki: „rejestrowanie agentury, spraw ewidencji operacyjnej oraz osób aresztowanych, skazanych lub podejrzanych o prowadzenie działalności antypaństwowej”, „prowadzenie sprawozdawczości operacyjnej”, „udzielanie informacji i sporządzania specjalnych opracowań dla Kierownictwa MSW i jednostek operacyjnych”, „prowadzenie centralnej kartoteki oraz udzielanie informacji o osobach: aresztowanych i skazanych za przestępstwa antypaństwowe, rozpracowywanych, bądź takich, które w ubiegłych latach były w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa”, „opiniowanie osób ubiegających się o wyjazd zagranicę”. Wśród szczególnych zadań wymieniono prowadzenie odpowiednich kartotek (w tym kartotek agentury, kartoteki właścicieli LK i skrzynek adresowych, spraw operacyjnych, kartoteki zagadnieniowej, skorowidzów archiwalnych), zarządzanie archiwum akt operacyjnych (obejmujące przechowywanie, opracowanie i udostępniania akt), dokonywanie rejestracji agentury i LK oraz spraw operacyjnych, wydawanie biuletynów PPI, sporządzanie sprawozdań opisowych, opiniowanie podań o: zezwolenie na posiadanie broni palnej, wydanie kart turystycznych i kart rybackich, prawo zamieszkania w strefie granicznej (odnośnie osób rejestrowanych w kartotece), opiniowanie podań o paszporty zagraniczne, udzielanie pomocy lokalnym Wydziałom Ewidencji Operacyjnej/Wydziałom „C”, drukowanie formularzy („druków operacyjnych”) dla jednostek SB. W l. 1960-1965 na strukturę Biura „C” MSW składało się kierownictwo biura oraz 5 wydziałów: Wydział I rejestracji i ewidencji czynnych zainteresowań operacyjnych SB (w którym dokonywano czynności rejestracyjnych TW, LK, MK, KTW, i kandydatów na dysponentów LK, osób zabezpieczonych, KP i KO, ZPO i skrzynek kontaktowych SB, zasadzek SB, WSW MON, WSW KBW i WOP, Zarządu II SG LWP, spraw operacyjnych oraz osób objętych sprawami operacyjnymi, „aktów wrogiej działalności”, prowadzono dziennik rejestracyjny MSW, ogólnokrajowe kartoteki statystyczne, kartotekę adresową osób zamieszkałych w m. st. Warszawie pozostających w czynnym zainteresowaniu SB, MO, WSW MON, WSW KWB i WOP, kartoteki TW: pseudonimową, wg znajomości języków obcych, wg miejsca pracy, wg zawodów i pozostałe, kartotekę kryptonimową spraw operacyjnych SB MSW, kartotekę „aktów wrogiej działalności”, kartotekę statystyczną spraw śledczych i dochodzeniowych oraz osób aresztowanych i odpowiadających z wolnej stopy, kartotekę osób aresztowanych przez jednostki operacyjne i śledcze MBP, KdsBP i MSW od 1945 r., centralna kartoteka kleru katolickiego, skorowidze księży inwigilowanych w ramach TEOK i ubiegających się o wyjazd zagraniczny, centralna kartoteka parafii), Wydział II – archiwum akt operacyjnych SB, Wydział III – centralna kartoteka ogólnoinformacyjna (oraz kartoteka zagadnieniowa), Wydział IV – sprawdzania (opiniowania) osób wyjeżdżających za granicę („zapobiegania niepożądanym wyjazdom za granicę) oraz Wydział Ogólny (kancelaria, drukarnia) (por. regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem organizacyjnym nr 0089/64 ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lipca 1964 r.). W wyniku włączenia Centralnego Archiwum MSW do Biura „C” MSW na mocy zarządzeń organizacyjnych ministra spraw wewnętrznych nr 080/org z dnia 15 lipca 1965 r. i nr 098/org z dnia 1 października 1965 r., utworzono z włączonych struktur dwa wydziały: Wydział IV (zarządzający aktami administracyjnymi i aktami osobowymi wytworzonymi w MSW; dotychczasowy Wydział IV został zlikwidowany, a jego kompetencje w odniesieniu do jednostek MSW przekazane do Wydziału I) i Wydział V (zarządzający aktami o charakterze historycznym). Wg wprowadzonego zarządzeniem nr 00124/65 ministra spraw wewnętrznych z dnia 30 listopada 1965 r. regulaminu organizacyjnego Biura „C” MSW, w skład Biura wchodziły: Kierownictwo, Wydział I (rejestracja i ewidencja czynnych zainteresowań SB oraz koordynacja zainteresowań między jednostkami), Wydział II (archiwum dokumentacji operacyjnej SB MSW i KGMO), Wydział III (Centralna kartoteka ogólno-informacyjna i centralny skorowidz tematyczny [tzn. kartoteka zagadnieniowa]), Wydział IV (archiwum dokumentacji administracyjnej MSW), Wydział V (archiwum dokumentacji z lat 1918-1945), Wydział Ogólny (kancelaria Biura, drukarnia dokumentacji tajnej, zaopatrzenie i technika archiwalna). Nazwa „Centralne Archiwum MSW” miała odtąd być używana na określenie Biura „C” MSW „w korespondencji na zewnątrz resortu spraw wewnętrznych” w kwestiach należących do kompetencji Wydziału IV i V Biura „C” MSW, a następnie Wydziału IV Biura „C” MSW, ze względu zarówno na kontynuację prac CA MSW, jak i dla zakonspirowania istnienia i działalności Biura „C” MSW. W wyniku włączenia do Biura „C” MSW na mocy zarządzenia organizacyjnego ministra spraw wewnętrznych nr 03/org z dnia 9 stycznia 1967 r. Biura Ewidencji Operacyjnej Oddziału I KGMO, i na mocy zarządzenia organizacyjnego nr 016/org z dnia 13 lutego 1967 r. powielarni Gabinetu Ministra MSW oraz na mocy zarządzenia organizacyjnego nr 080/org z dnia 27 czerwca 1967 r. kartoteki rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa (dotychczas znajdującej się w KG MO), Biuro „C” MSW zarządzeniem organizacyjnym nr 099/org ministra spraw wewnętrznych z dnia 8 lipca 1967 r. otrzymało strukturę składającą się z Kierownictwa, Grupy do Zleceń Specjalnych oraz ośmiu Wydziałów: Wydział I odpowiedzialny za procedury rejestracyjne (z grupami: rejestracji sieci i rozpracowań, rejestracji kleru, opiniowania osób wyjeżdżających za granicę), Wydział II archiwum operacyjne MSW (z grupami: udostępniania akt, przyjmowania i opracowania akt, analizy i brakowania akt, archiwum operacyjne KG MO, przyjmowania i opracowywania dokumentacji ogólnej [tj. akt operacyjnych nie będących aktami spraw operacyjnych i współpracowników], załatwiania wyjazdów za granicę), Wydział III kartotek (z grupami: alfabetyczna kartoteka ogólnoinformacyjna, centralny skorowidz zagadnieniowy [tj. kartoteka zagadnieniowa]), Wydział IV archiwum akt administracyjnych i osobowych MSW (z grupami: akta administracyjne, akta osobowe byłych pracowników), Wydział V archiwum akt historycznych (z grupami: dział akt niemieckich, dział akt polskich i skorowidz archiwalny, magazyn akt), Wydział VI (w której znalazły się kancelaria registratury MO, centralna kartoteka rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa oraz centralna kartoteka osób poszukiwanych) (z grupami: Dział Segregacji i Układu, Dział Rejestracji Materiałów Kartotecznych, Dalekopisy), Wydział VII (w którym znalazła się centralna kartoteka adresowa, tj. Centralne Biuro Adresowe oraz kartoteka b. BEO KGMO, tzn. Centralna Kartoteka Kryminalna) (z grupami: kartoteki - działy I-VI, dział kontroli wewnętrznej, dział aktualizacji kartoteki, brygada konserwacyjno-awaryjna), Wydział VIII Ogólny (z ogniwami: Kierownictwo, Kancelaria, Sekcja Techniki Archiwalnej, Drukarnia, Sekcja Ekspedycji Poczty); każdy z wydziałów miał również sekretarzy, w skład Biura wchodziły również etaty inspektorów, st. inspektorów i st. inspektorów – inż. w kierownictwie oraz st. inspektora ds. MOB. W wyniku włączenia do Biura „C” MSW centralnej kartoteki adresowej, Biuro „C” MSW w korespondencji zewnętrznej (tj. kierowanej poza MSW i otrzymywanej spoza ministerstwa) w sprawach informacji adresowych zaczęło stosować nazwę Centralnego Biura Adresowego MSW (także dla zakonspirowania istnienia i charakteru jednostki). Wydziały IV i V zostały na mocy zarządzenia organizacyjnego nr 038/org ministra spraw wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1968 r. połączone w Wydział IV; mimo likwidacji Wydziału V numeracja wydziałów w Biurze nie uległa jednak zmianie – do 1977 r. istniały Wydziały I-IV i VI-VIII. Na mocy zarządzenia organizacyjnego nr 04/org ministra spraw wewnętrznych z dnia 12 stycznia 1971 r. powołano w Biurze „C” MSW Grupę Analiz i Informacji. Na mocy zarządzenia organizacyjnego nr 027/org ministra spraw wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1977 r. powołano ponownie Wydział V Biura „C” MSW, do którego zadań miało należeć przygotowanie i obsługa systemu rejestracji i wymiany danych z Aparatem Roboczym Połączonego Systemu Ewidencji Danych o Przeciwniku w Moskwie. Na mocy zarządzenia organizacyjnego nr 016/org ministra spraw wewnętrznych z dnia 1 kwietnia 1980 r. do Biura „C” MSW włączono struktury Biura Informatyki MSW, z których utworzono trzy nowe wydziały Biura: Wydział IX Systemów, Wydział X Technologii (z ogniwami: Kierownictwo, Zespół Nadzoru, Sekcja Operatorów Komputerowych, Sekcja Przygotowania Danych, Sekcja Nośników Informacji), Wydział XI Techniki (Zespół Komputerów, Zespół Teleinformatyki, Zespół Mechaniczny, Grupa Zaopatrzenia); na mocy tego samego zarządzenia utworzono w Biurze „C” MSW także Samodzielną Sekcję Ochrony Danych i Sekcję Ogólną. W związku z utworzeniem Wydziałów IX-XI, Biuro „C” MSW przyjęło do prowadzenia korespondencji na zewnątrz ministerstwa w sprawach dotyczących informatyki nazwę „Biuro Informatyki MSW” (także dla zakonspirowania nazwy i faktu istnienia Biura „C” MSW). Zarządzeniem organizacyjnym nr 020/org ministra spraw wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1983 r. utworzono Wydział XII, do którego zadań miało należeć wykonywanie zadań związanych z nadzorowaniem przez MSW ochrony informacji objętych tajemnicą państwową i służbową (głównie opiniowanie osób, odnośnie do których instytucje państwowe wnioskowały o udzielenie im uprawnień do dostępu do tajemnicy), w wyprzedzeniu wejścia w życie ustawy Sejmu PRL z dnia 14 grudnia 1983 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz.U. 1983, nr 40, poz. 271); odpowiednie zapisy odnośnie kompetencji Biura „C” MSW w tej materii zostały ujęte w zarządzeniu nr 075/83 ministra spraw wewnętrznych z dnia 5 października 1983 r. zmieniającym zarządzenie [nr 035/81 z dnia 12 sierpnia 1981 r.] w sprawie zakresu działania i organizacji Biura „C” MSW. Na mocy ww. zarządzenia Biuro „C” MSW miało odtąd w korespondencji kierowanej na zewnątrz ministerstwa, dotyczącej kwestii związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej posługiwać się nazwą „Biuro ds. koordynacji ochrony tajemnicy MSW” (także w celu zakonspirowania nazwy i faktu istnienia Biura „C” MSW). W wyniku rozwiązania Służby Bezpieczeństwa w 1990 r. z Biura „C” MSW utworzono odrębne jednostki: Biuro Ewidencji i Archiwum Urzędu Ochrony Państwa (gdzie znalazły się instrumenty ewidencyjne i kartoteczne SB oraz archiwum akt operacyjnych), Centralne Archiwum MSW (gdzie znalazły się akta historyczne i administracyjne przechowywane w uprzednio istniejącym Wydziale IV Biura „C” MSW) oraz Biuro Informatyki Komendy Głównej Policji. Większość obowiązków Biura „C” MSW wynikała z wykonywania przez nie czynności związanych z ewidencją spraw operacyjnych oraz współpracowników SB, rejestracją osób i obiektów, wreszcie archiwizacją akt wytworzonych przez jednostki MSW oraz zarządzaniem nimi. Wykonywanie tych zadań było unormowane w poważnej części normatywami dotyczącymi ewidencji zainteresowań operacyjnych SB i archiwizacji akt, w tym obowiązującymi w chwili utworzenia Biura „C” MSW: instrukcją nr 017/55 zastępcy przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 8 kwietnia 1955 r. o trybie rejestracji spraw ewidencji operacyjnej i technice ich ewidencji w organach bezpieczeństwa publicznego, i instrukcją nr 018/55 zastępcy przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 8 kwietnia 1955 r. o trybie rejestracji i technice ewidencji agentury w organach bezpieczeństwa publicznego, instrukcją nr 002/57 ministra spraw wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 1957 r. o zasadach postępowania jednostek Służby Bezpieczeństwa przy rejestracji i ewidencji spraw dochodzeniowych i śledczych oraz osób zatrzymanych i aresztowanych, zarządzeniem nr 00123/57 ministra spraw wewnętrznych z dnia 1 lipca 1957 r. ws. postępowania z dokumentacją znajdującą się w jednostkach operacyjnych służby bezpieczeństwa MSW, a kwalifikującą się do trwałego lub czasowego przechowywania w Archiwum Biura Ewidencji Operacyjnej (z załączoną instrukcją o pracy Archiwum Biura Ewidencji Operacyjnej MSW/Wydziału Ewidencji Operacyjnej KWMO). Istotną zmianę w ww. przepisach wniosło wprowadzenie zarządzeniem nr 0117/60 ministra spraw wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1960 r. w sprawie utworzenia w Biurze „C” MSW centralnej kartoteki tajnych współpracowników oraz mieszkań konspiracyjnych i lokali kontaktowych, instrukcji nr 04/60 o trybie rejestracji tajnych współpracowników, właścicieli lokali kontaktowych i mieszkań konspiracyjnych oraz zasadach sprawdzania i udzielania informacji przez Centralną Kartotekę; od tej pory Biuro „C” MSW prowadziło scentralizowaną kartotekę wszystkich tajnych współpracowników SB w skali kraju. Konsekwencją wprowadzenia nowej instrukcji o pracy operacyjnej SB było zreformowanie systemu kartotecznego Biura „C” MSW, co dokonało się w wyniku wejścia w życie instrukcji nr 05/60 dyrektora Biura „C” MSW z dnia 22 września 1960 r. o trybie rejestracji tajnych współpracowników, lokali kontaktowych, mieszkań konspiracyjnych, skrzynek kontaktowych, spraw operacyjnych i osób rozpracowywanych, sprawdzanych i obserwowanych oraz sprawdzaniu i udzielaniu informacji przez komórki ewidencji operacyjnej (uzupełnionej wytycznymi Biura „C” MSW z dnia 14 października 1960 r. w sprawie rejestracji i prowadzenia ewidencji osób będących w zainteresowaniu jednostek operacyjnych służby bezpieczeństwa oraz trybie udzielania informacji) – regulacje powyższe zastąpiły obowiązujące dotąd instrukcje KdsBP z 1955 r.; na mocy ww. instrukcji utworzono m.in. kartoteki statystyczne współpracowników i spraw operacyjnych, kartotekę alfabetyczną współpracowników oraz liczne kartoteki tematyczne. Zasady funkcjonowania kartoteki ogólnoinformacyjnej uściśliło zarządzenie nr 0206/61 ministra spraw wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie kategorii osób podlegających rejestracji w kartotece ogólno-informacyjnej Biura „C” MSW i Wydziałów „C” KWMO. Zasadnicza zmiana w kształcie i trybie funkcjonowania kartotek Biura „C” została wprowadzona zarządzeniem nr 0110/62 ministra spraw wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1962 r. w sprawie zasad i trybu rejestracji spraw i osób będących w aktualnym zainteresowaniu jednostek operacyjnych Służby Bezpieczeństwa (z instrukcją w sprawie zasad i trybu rejestracji spraw i osób będących w aktualnym zainteresowaniu jednostek operacyjnych Służby Bezpieczeństwa oraz sprawdzania i udzielania informacji), uzupełnionym wytycznymi Biura „C” MSW z dnia 14 lipca 1962 r. w sprawie rejestracji i prowadzenia ewidencji osób i spraw będących w aktualnym zainteresowaniu jednostek operacyjnych Służby Bezpieczeństwa oraz trybu udzielania informacji. Powierzenie jednostce kolejnych zadań i utworzenie kolejnych kartotek i instrumentów ewidencyjnych nastąpiło w wyniku wydania zarządzenia ministra spraw wewnętrznych nr 050/63 z dnia 12 marca 1963 r. w sprawie rejestracji zasadzek i zakrytych punktów obserwacyjnych, instrukcji nr 002/63 dyrektora Departamentu IV MSW i dyrektora Biura „C” MSW z 6 lipca 1963 r. o zasadach i trybie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności kleru katolickiego oraz zarządzenia nr 0115/63 ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 lipca 1963 r. w sprawie prowadzenia ewidencji aktów wrogiej działalności. Procedury archiwizacji akt i zarządzania nimi zostały ponownie uregulowane zarządzeniem nr 0107/68 ministra spraw wewnętrznych z 24 października 1968 r. w sprawie postępowania z aktami archiwalnymi Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, które zastąpiło obowiązującą dotąd wwsp. instrukcję o pracy Archiwum BEO MSW z 1957 r. oraz instrukcję o postępowaniu z aktami w MSW, wprowadzoną zarządzeniem nr 0127/57 ministra spraw wewnętrznych z dnia 1 lipca 1957 r. Nowe zasady rejestrowania wszystkich kategorii zainteresowań operacyjnych SB i osób nimi objętych zostały ujęte w zarządzeniu ministra spraw wewnętrznych nr 079/72 z 2 sierpnia 1972 r. w sprawie rejestracji przez jednostki Służby Bezpieczeństwa osób i spraw oraz sprawdzania i udzielania informacji wprowadzającym instrukcję w sprawie zakresu i trybu rejestracji przez jednostki SB osób i spraw oraz sprawdzania i udzielania informacji (uzupełnionej wytycznymi dyrektora Biura „C” MSW z dnia 18 listopada 1972 r. w sprawie prowadzenia rejestracji, ewidencji i opracowań analitycznych oraz sprawdzania i udzielania informacji). Kolejną zmianę w przepisach o archiwizacji akt i zarządzaniu zbiorami archiwalnymi wprowadziło zarządzenie nr 034/74 ministra spraw wewnętrznych z 10 maja 1974 r. w sprawie postępowania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych. Przystąpienie PRL do PSED/SOUD i powołanie w Biurze „C” MSW Wydziału V odpowiedzialnego za wymianę informacji z Aparatem Roboczym SOUD w Moskwie poskutkowało także wprowadzeniem w życie na mocy zarządzenia nr 0011/78 ministra spraw wewnętrznych z dnia 21 marca 1978 r. instrukcji dyrektora Biura „C” MSW w sprawie zasad i trybu rejestracji oraz sprawdzania i udzielania informacji w Połączonym Systemie Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED). Wwsp. zarządzenie nr 034/74 ministra spraw wewnętrznych z 10 maja 1974 r. w sprawie postępowania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych zostało w związku ze zmianami terytorialnego podziału administracyjnego PRL znowelizowane zarządzeniem nr 030/79 ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lipca 1979 r., przeważnie odnośnie kompetencji terytorialnych Wydziałów „C” w KWMO. Zapisy instrukcji o postępowaniu z aktami w MSW wydanych w 1968 r. i 1974 r. (ze zmianami z 1979 r.) zostały zsumowane, uzupełnione i zmodyfikowane zarządzeniem nr 049/85 ministra spraw wewnętrznych z dnia 8 VII 1985 r. w sprawie organizacji i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych. Dodatkowe regulacje tyczące się rejestracji osób i obiektów w PSED ujęto w decyzji nr 004/86 ministra spraw wewnętrznych z dnia 14 marca 1986 r. i uzupełniającej ją instrukcji dyrektora Biura „C” MSW nr 01/86 z dnia 15 marca 1986 r. w sprawie zasad, trybu rejestracji, sprawdzania i udzielania informacji o osobach, instytucjach i organizacjach działających przeciwko państwom wspólnoty socjalistycznej. Biuro „C” MSW zasadniczo nie prowadziło pracy operacyjnej, nie pozostawiło zatem wytworzonych przez siebie akt o charakterze operacyjnym. Do spuścizny Biura „C” MSW należy zaliczyć prowadzone przez nie instrumenty ewidencyjne, tj. przede wszystkim zachowane kartoteki operacyjne i archiwalne (wśród nich należy wymienić kartotekę ogólnoinformacyjną – z włączonymi kartami z kartoteki statystycznej, kartotekę zagadnieniową, kartoteki tematyczne i archiwalne, tzw. kartotekę księży rzymskokatolickich) oraz dzienniki (rejestracyjne, archiwalne, koordynacyjne), a także zbiory korespondencji i akt o charakterze administracyjnym. Zarówno kartoteki i instrumenty ewidencyjne oraz spuścizna aktowa wytworzona przez Biuro „C” MSW, jak i zbiory archiwalne, którymi Biuro administrowało, znalazły się w dyspozycji BEiA UOP oraz CA MSW/MSWiA, gdzie zarządzano nimi zgodnie z priorytetami tych instytucji; ww. okoliczność spowodowała m.in. utworzenie w CA MSW/MSWiA z części akt wchodzących uprzednio do zasobu archiwalnego Biura „C” MSW tzw. zespołów archiwalnych „MBP”, „KdsBP”, „MSW I” i „MSW II” oraz połączenie w BEiA UOP kartotek ogólnoinformacyjnej i kartotek statystycznych oraz utworzenie tzw. kartoteki odtworzeniowej.