Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo NJW MSW w Warszawie 1974-
Przyporządkowanie
Seria: Akta organizacyjne
Opis zawartości
Tytuł: Teczka nr 1: Rozkazy i zarządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za okres od 03-01-1984 r. do 06-12-1984 r.
Opis: Jednostka zawiera: Pismo Okólne Nr 3/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 29-09-1984 r. w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawnych; Wykaz obowiązujących aktów prawnych Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW w/g stanu na dn. 31-08-1984 r.; Zarządzenie Nr 1/84 Szefa Służby Polityczno-Wychowawczej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 27-07-1984 r. w sprawie Festynu organizowanego z okazji 40-lecia powołania Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej na Stadionie WKS „Gwardia” w dn. 09-09-1984 r.; Wykaz zespołów uczestniczących w festynie organizowanym na stadionie „Gwardii” w dn. 09-09-1984 r. z okazji 40-rocznicy powołania SB i MO – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/84 Szefa Służby Polityczno-Wychowawczej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 27-07-1984 r.; Wytyczne Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw Socjalnych MSW z dn. 19-01-1984 r. w sprawie organizacji pracowniczych ogrodów działkowych w resorcie spraw wewnętrznych; Porozumienie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zawarte w dn. 16-06-1983 r.; Pismo Dyrektora Organizacyjno-Prawnego MSW dot. Zarządzenie Nr 56/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-09-1984 r.; Zarządzenie Nr 56/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-09-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie niektórych dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Instrukcja Nr 4 Dyrektora Departamentu Finansów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 07-03-1984 r. w sprawie trybu badania rocznych sprawozdań finansowych oraz weryfikacji wyniku bilansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych; Wytyczne do badania poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 1 do Instrukcja Nr 4 z dn. 07-03-1984 r.; Zasady weryfikacji wyniku finansowego w gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych - załącznik nr 2 do Instrukcja Nr 4 z dn. 07-03-1984 r.; Zarządzenie Nr 65/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 09-11-1984 r. w sprawie określenia jednostek wojskowych i stanowisk w jednostkach wojskowych i stanowisk w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę oraz organizacji komisji dyscyplinarnych; Zarządzenie Nr 69 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-11-1984 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i podziału funduszu motywacyjnego, przyznawania i wypłaty premii motywacyjnej pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowie resortu spraw wewnętrznych; Rozkaz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr PF 26/VIII z dn. 30-10-1984 r. w sprawie powołania i zadań Okręgowej Komisji Koordynacyjnej oraz Wojewódzkich Komisji Koordynacyjnych do Spraw Rekrutacji Kandydatów do Zawodowych Szkół Wojskowych; Zarządzenie Nr 61/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-10-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów ubiorczych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Nr 45/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-06-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania w resorcie spraw wewnętrznych ze służbowych aparatów telefonicznych sieci użytku publicznego; Pismo Okólne Nr 1/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 21-03-1984 r. w sprawie zaopatrywania w umundurowanie żołnierzy jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 17 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 03-05-1984 r. w sprawie zaopatrywania pracowników w środki higieny osobistej; Zarządzenie nr 18 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 03-05-1984 r. w sprawie podstawy ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za przedłużone używanie odzieży roboczej i obuwia roboczego w 1984 r.; Wykaz cen podstawowych rodzajów odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego – Załącznik do Zarządzenia nr 18 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 03-05-1984 r.; Zarządzenie Nr 57/84 Ministrowa Spraw Wewnętrznych z dn. 02-10-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych niektórych przepisów resortu obrony narodowej; Zarządzenie Nr 90/83 Ministrowa Spraw Wewnętrznych z dn. 16-12-1983 r. w sprawie zaopatrywania w umundurowanie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Instrukcja Nr 4/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 10-07-1984 r. w sprawie określenia trybu i zasad kontrolowanej sprzedaży umundurowania milicyjnego; Wykaz umundurowania milicyjnego podlegającego kontrolo-sprzedaży w sklepach PGH „Konsumy” – Załącznik nr 1 do instrukcji nr 4 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 10-07-1984 r.; Wzór karty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy MO – mężczyzn - Załącznik nr 2 do instrukcji nr 4 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 10-07-1984 r.; Wzór karty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy MO – kobiet - Załącznik nr 3 do instrukcji nr 4 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 10-07-1984 r.; Rozkaz specjalny Nr 3/84 Szef Wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 30-03-1984 r. dot. 40-lecia powstania 103 Eskadry Lotnictwa Łącznikowego I Armii Wojska Polskiego; Zarządzenie Nr 99/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 31-12-1983 r. w sprawie gospodarowania papierem, materiałami biurowymi, formularzami i makulaturą w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 64 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 07-11-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej skierowania na przeszkolenie lub studia do szkół i ośrodków szkolenia resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 48/84 z dn. 28-07-1984 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia w resorcie spraw wewnętrznych spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną; Wytyczne w sprawie przygotowania i przeprowadzenia w resorcie spraw wewnętrznych spisu ludności i mieszkań w roku 1984 – Załącznik do Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 48/84 z dn. 28-07-1984 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 46/MON z dn. 22-08-1984 r. sprawie sposobu i zasad przeprowadzenia w 1984 r. metodą reprezentacyjną spisu osób i mieszkań na terenie wojskowych obiektów zamkniętych; Wytyczne w sprawie przygotowania i przeprowadzenia spisu na terenie wojskowych obiektów zamkniętych - Załącznik do Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 46/MON z dn. 22-08-1984 r.; Wykaz adresów wojewódzkich urzędów statystycznych – Załącznik do wytycznych; Decyzja Nr 21/84 z dn. 23-08-1984 r. w sprawie szkolenia podstawowego poborowych pełniących służbę w formacjach uzbrojonych podlegających Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 62/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 26-10-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania motocykli, motorowerów i rowerów w resorcie spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 60/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23-10-1984 r. w sprawie zasad wynagradzania za zlecone zajęcia dydaktyczne oraz za odczyty, prelekcje i spotkania autorskie; Decyzja Nr 27/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 09-10-1984 r. zmieniająca decyzję nr 18/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej z dn. 16-06-1984 r. w sprawie zmiany normatywów środków finansowych na eksploatację pojazdów samochodowych i łodzi motorowych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 28/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 09-10-1984 r. zmieniająca decyzję nr 19/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 16-06-1984 r. w sprawie zmiany wartości należności rocznej części zamiennych, ogumienia i akumulatorów; Zarządzenie nr 57/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 02-10-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych niektórych przepisów resortu obrony narodowej; Decyzja Nr 23/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27-09-1984 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego działalność WGR w m. Kwaszenina; Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 24-10-1984 r. zmieniające wytyczne w sprawie zasad przyznawania specjalnego funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Nr 49/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-08-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie normatywów zatrudnienia pracowników obsługi w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 41/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 07-06-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 036/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 05-11-1984 r. odwołujący stan podwyższonej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych wprowadzonych decyzją nr 031 z dn. 26-10-1984 r.; Decyzja Nr 035/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 02-11-1984 r. uchylająca w całości decyzję nr 30 z dn. 21-10-1984 r. dot. powołania grupy operacyjno-śledczej; Decyzja Nr 032 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 26-10-1984 r. dot. organizacji działań resortu Spraw Wewnętrznych w związku z sytuacją w kraju powstałą po uprowadzeniu księdza J. Popiełuszki; Uchwała Nr 78/84 Rady Ministrów z dn. 15-06-1984 r. w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia pracowników niektórych jednostek sfery budżetu nadzorowanych przez Ministra Administracji Gospodarki Przestrzennej; Zarządzenie Nr 03/84 r. Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego MSW z dn. 09-10-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia stanowisk służbowych do poszczególnych grupy dodatku dla żołnierzy zawodowych służby wywiadowczej i wojskowej służby wewnętrznej; Decyzja Nr 034 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-10-1984 r. wprowadzająca stan wyższej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych od dn. 31-10-1984 r.; Decyzja Nr 033/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 29-10-1984 r. odwołujący stan podwyższonej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych wprowadzony decyzją nr 031 z dn. 26-10-1984 r.; Rozkaz Nr 258/DK Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 05-10-1984 r. dot. wyróżnienia funkcjonariuszy za wzorową służbę i pracę w organach resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 031 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 26-10-1984 r. wprowadzający stan podwyższonej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 030 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21-10-1984 r. w związku z uprowadzeniem w dn. 19-10-1984 r. ks. Jerzego Popiełuszki, w celu ujawnienia i ujęcia sprawców oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia; Rozkaz Nr 196/DK Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-09-1984 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy NJW i WOP za włożony wysiłek w zagospodarowanie i rekultywację użytków rolnych w Bieszczadach; Zarządzenie Nr 59/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 04-10-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za używanie pojazdów samochodowych resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie nr 034/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30-04-1984 r. w sprawie zasad i trybu zajmowania przez jednostki resortu spraw wewnętrznych stanowiska dot. wydawania dokumentów żeglarskich uprawniających do przekraczania granicy Państwa; Instrukcja Nr 01/84 Dyrektora Biura Paszportów MSW z dn. 16-07-1984 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wydziałów paszportów wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych przy zajmowaniu stanowiska, dotyczącego wydania dokumentów żeglarskich uprawniających do przekraczania granicy Państwa; Zarządzenie Nr 055 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 17-09-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15-09-1984 r. zmieniające wytyczne w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej; Rozkaz specjalny Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 07-09-1984 r. dot. 40-lecia PRL; Zarządzenie Nr 56/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-10-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie niektórych dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Nr 38 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 23-08-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn; Decyzja Nr 26/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 18-09-1984 r. na podstawie § 3 Zarządzenia Nr 32/81 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-07-1981 r. w sprawie przeglądu technicznego w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 53/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 28-08-1984 r. zmieniające przepisy w sprawie należności żywnościowych oraz zasad ich stosowania w jednostkach Milicji Obywatelskiej i jednostkach wojskowych podległych Ministra Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 10-07-1984 r. w sprawie norm finansowych oraz zasad, trybu i terminów rozliczeń za usługi lecznictwa uzdrowiskowego; Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 20-07-1984 r. w sprawie merytorycznego sprawozdania faktur za leczenie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego; Wytyczne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 12-07-1984 r. w sprawie prowadzenia sanatoriów dla małych dzieci pod opieką matek; Zarządzenie Nr 52/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 24-08-1984 r. w sprawie zasad kierowania i warunków kształcenia na cywilnych studiach medycznych w kraju i za granicą żołnierzy odbywających służbę w jednostkach wojskowych MSW oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa; Rozkaz Nr 189/DK Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 02-09-1984 r. w sprawie wyróżnienia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa; Decyzja Nr 17/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27-07-1983 r. w sprawie przedsięwzięć oszczędnościowych w resorcie spraw wewnętrznych; Instrukcja Nr 5/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 30-07-1984 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania równowartości pieniężnej na odzież roboczą i środki higieny osobistej; Decyzja Nr 022/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 24-08-1984 r. w sprawie osiągnięcia pełnej mobilności sił i środków resortu spraw wewnętrznych na okres 30-31-08.1984 r.; Zarządzenie Nr 36/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 15-06-1984 r. w sprawie zmian tabeli należności przedmiotów mundurowych dla żołnierzy i jednostek wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w czasie pokoju; Decyzja Nr 18/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 16-06-1984 r. w sprawie zmiany normatywów środków finansowych na eksploatację pojazdów samochodowych i łodzi motorowych w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 18/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-07-1984 r. w sprawie zorganizowania z dn. 07-08-1984 r. obozu dla młodzieży – dzieci funkcjonariuszy MO i SB; Zarządzenie Nr 46/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 28-06-1984 r. w sprawie zasad i zakresu ogólnego nadzoru Członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nad wojewódzkimi organami Ministra Spraw Wewnętrznych; Decyzja Nr 016/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 19-07-1984 r. dot. wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości do działań sił resortu spraw wewnętrznych od dnia 20-07-1984 r. godz. 8.00 do dnia 23-07-1984 r. godz. 8.00; Decyzja Nr 19/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 16-06-1984 r. w sprawie zmiany wartości należności rocznej części zamiennych ogumienia i akumulatorów; Decyzja Nr 15/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 28-06-1984 r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego w celu opracowania zasad etyki i obyczajów funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Nr 40/84 Ministra Spraw Wewnętrznych w dn. 04-06-1984 r. w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli pojazdów Sił Zbrojnych PRL przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Uchwała Rady Państwa z dn. 16-02-1984 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów sporządzanych przez komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze; Decyzja Nr 4/84 Ministra Spraw Wewnętrznych w dn. 27-02-1984 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do rad narodowych w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w dn. 21-05-1984 r. dot. wzmocnienia sił wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych na okres wyborów; Zarządzenie Nr 19 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 11-05-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i za ubranie dla osób odbywających zastępczą służbę poborowych; Zarządzenie Nr 27/84 Ministra Spraw Wewnętrznych w dn. 20-03-1984 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego za przedmioty mundurowe nie wydane w naturze na 1984 r. dla żołnierzy zawodowych, pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych Ministra Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 44/84 Ministra Spraw Wewnętrznych w dn. 14-06-1984 r. w sprawie należności żywnościowych oraz zasad ich stosowania w jednostkach Milicji Obywatelskiej i jednostkach wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 03-1984 r. w sprawie określenia kwalifikacji uznawanych za równoważne z posiadaniem specjalizacji I lub II stopnia dla pracowników działalności podstawowej z innym niż medycznym wykształceniem wyższym nie objętym szkoleniem mobilizacyjnym; Uchwała Nr 76/84 Rady Ministrów z dn. 07-06-1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania szkolenia obronnego i świadczeń przysługujących uczestnikom tego szkolenia; Decyzja Nr 07/84 Kierownika Sztabu MSW z dn. 18-06-1984 r. w sprawie odwołania stanu podwyższonej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 06/84 Kierownika Sztabu MSW z dn. 11-06-1984 r. w sprawie utrzymania pełnej mobilności jednostek resortu spraw wewnętrznych w operacji „Wybory-84”; Zarządzenie Nr 66/DWL z dn. 25-04-1984 r. dot. wprowadzenia w 103 Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW z dn. 20-04-1984 r.; „Program szkolenia specjalistycznego w zakresie utrzymania porządku publicznego”; Instrukcja Nr 3/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 29-05-1984 r. w sprawie równowartości pieniężnej za odzież służbową dla niektórych pracowników zatrudnionych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Instrukcja Nr 2/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 29-05-1984 r. w sprawie wysokości wpłat równoważnika pieniężnego za umundurowanie pracowników cywilnych łączności zatrudnionych w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 16/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-02-1984 r. w sprawie organizowania kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i funkcjonariuszy w pododdziałach operacyjnych ZOMO; Decyzja Nr 14/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 18-05-1984 r. w sprawie ustalania cen przy zbywaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 38/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 14-05-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania suchego prowiantu w czasie urlopów i pełnodobowych przepustek; Zarządzenie Nr 37/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 14-05-1984 r. zmieniające przepisy w sprawie należności żywnościowych oraz zasad ich stosowania w jednostkach Milicji Obywatelskiej, w jednostkach wojskowych oraz zakładach leczniczych i socjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 33/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-04-1984 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych; Wytyczne w sprawie podwyżki płac pracowników służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 02-03-1984 r. w sprawie obliczania stażu pracy, stanowiącego podstawę do przyznawania dodatku za wysługę lat; Decyzja Nr 08/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18-04-1984 r. w sprawie powołania Komisji Nagród Ministra Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 31/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18-04-1984 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia w ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz Regulamin Komisji Nagród Ministra Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 18-11-1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia za dyżury zakładowe i za gotowość do pracy oraz za pracę w pomocy doraźnej; Rozkaz specjalny Szefa Wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 24-05-1984 r. dot. święta Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Rozkaz Nr 58/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 28-04-1984 r. w sprawie wyróżnienia pracowników resortu spraw wewnętrznych; Pismo Okólne Nr 2/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 22-03-1984 r. w sprawie planowania potrzeb i opracowania zamówień na wyroby hutnicze; Zarządzenie Nr 032/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-04-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Decyzja Nr 7/84 Dyrektora Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW z dn. 26-03-1984 r. w sprawie trybu przeprowadzenia przeglądu technicznego środków transportu oraz zaplecza technicznego w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 33 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03-04-1984 r. w sprawie wykazu towarów, których zapasy podlegają przeszacowaniu w razie zmiany scen; Zarządzenie Nr 74 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 15-12-1983 r. w sprawie ramowych zasad wynagradzania osób zatrudnionych w pozaszkolnych formach szkolenia, dokształcania lub doskonalenia; Rozkaz Nr 16/DK Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12-04-1984 r. dot. nagród za utrzymanie najlepszego stanu technicznego pojazdów jednostek resortu spraw wewnętrznych; Decyzja Nr 04/84 Kierownik Sztabu MSW z dn. 21-04-1984 r. dot. możliwości naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w niektórych rejonach kraju w dn. 1– 9 maja 1984 r.; Zarządzenie Nr 13 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 05-04-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatku kontrolerskiego w urzędach państwowych; Zarządzenie Nr 58 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dn. 10-11-1983 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego w urzędach państwowych; Zarządzenie Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16-03-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie niektórych dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Nr 24 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16-03-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wypłaty rekompensat pieniężnych w resorcie spraw wewnętrznych z tytułu podwyżek cen detalicznych żywności, opału i energii; Zarządzenie Nr 23 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 16-03-1984 r. w sprawie dodatku rodzinnego do uposażenia funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej; Dyrektywa Sztabu MSW dot. zabezpieczenia kampanii wyborczej i wyborów do rad narodowych; Zarządzenie Nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 06-01-1984 r. w sprawie prowadzenia i wyposażenia hoteli pracowniczych, internatów i pokoi gościnnych oraz opłat za korzystanie z nich w jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 29-02-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i pracowników jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych za czas podróży służbowych na terenie kraju oraz z tytułu przeniesień służbowych; Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15-03-1984 r. dot. operacyjnego i fizycznego zabezpieczenia uroczystości 1 Maja; Zarządzenie Nr 26/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 20-03-1984 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego za umundurowanie nie wydawane w naturze dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej na 1984 r.; Uchwała Nr 37/84 Rady Ministrów z dn. 09-03-1984 r. w sprawie budownictwa mieszkaniowego dla potrzeb resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych w latach 1984-1985; Decyzja Nr 07/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 17-03-1984 r. dot. organizacji działań resortu spraw wewnętrznych w zabezpieczeniu wyborów do Rad Narodowych; Zarządzenie Nr 022/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-03-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Organizacji; Zarządzenie Nr 19/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-02-1984 r. w sprawie równoważników pieniężnych wypłacanych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych w zamian za wyżywienie; Zarządzenie Nr 18/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 25-02-1984 r. w sprawie stawek pieniężnych na wyżywienie wydawane w naturze w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 8/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-01-1984 r. w sprawie zakazu wnoszenia napojów alkoholowych w rejon obiektów resortu spraw wewnętrznych oraz ograniczenia ich sprzedaży w innych miejscach będących pod zarządem resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 014/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 08-02-1984 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty mundurowe i ubranie cywilne niektórych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i żołnierzy zawodowych; Zarządzenie Nr 013/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 02-02-1984 r. w sprawie powoływania i organizacji nieetatowych oddziałów Milicji Obywatelskiej; Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dn. 31-01-1984 r. w sprawie Społecznego Komitetu Budowy Centrum Onkologii; Instrukcja Nr 3/84 Dyrektora Departamentu Finansów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 02-02-1984 r. zmieniająca instrukcję w sprawie gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej w gospodarstwach rolno-hodowlanych, kasynach i bufetach oraz brygadach remontowo-budowlanych resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 6/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 24-01-1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm należności umundurowania, wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz norm wyposażenia specjalnego jednostek resortu spraw wewnętrznych; Zarządzenie Nr 1/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 02-01-1984 r. w sprawie odpłatności za używanie pojazdów samochodowych resortu spraw wewnętrznych; Uchwała Nr 191/83 Rady Ministrów z dn. 23-12-1983 r. w sprawie obrony cywilnej; Zarządzenie Nr 10/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 28-01-1984 r. w sprawie zasad dokonywania wydatków reprezentacyjnych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych; Instrukcja Nr 2/84 Dyrektora Departamentu Finansów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 28-01-1984 r. w sprawie pokrywania wydatków okolicznościowych, nie objętych limitem wydatków reprezentacyjnych; Decyzja Nr 1/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 17-01-1984 r. w sprawie zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komitetu Obchodów 40 rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa; Uchwała Nr 1/84 Rady Ministrów z dn. 09-01-1984 r. w sprawie organizacji lotnictwa cywilnego; Zarządzenie Nr 97/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23-12-1983 r. w sprawie obsługi prawnej w resorcie spraw wewnętrznych; Uchwała Nr 205/83 Rady Ministrów z dn. 31-12-1983 r. w sprawie zakresów szczególnych uprawnień poborowych pełniących służbę w formacjach uzbrojonych i członków ich rodzin; Zarządzenie Nr 098/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30-12-1983 r. w sprawie zakresu działania członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Zarządzenie Nr 93/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 11-12-1983 r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków Importowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1983
Data końcowa: 1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
  • Pieczęć
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 0132/1
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9335
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): 01/1984, 16/88/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników