Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podserii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łomży [1975] 1983-1990
Podzespół: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łomży 1983-1990
Seria: Materiały administracyjne Milicji Obywatelskiej
Podseria: Wydział Kadr
Informacje o podserii
Zasięg terytorialny oddziaływania: Zasięg działania Wydziału obejmował Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łomży i jednostki podległe z terenu województwa łomżyńskiego.
Charakterystyka archiwalna: Zadania wydziału określił szczegółowo Zakres działania Wydziału Kadr WUSW w Łomży z dn. 15-11-1986 r. Do obowiązków wydziału należało: zabezpieczenie dopływu kadr dla poszczególnych służb, ogniw i jednostek MO; opracowywanie kandydatów do służby i wnioskowanie o ich przyjęcie; współdziałanie z Wydziałem Szkolenia w zakresie typowania, opiniowania i kierowania funkcjonariuszy do szkół podoficerskich i oficerskich, średnich i na wyższe uczelnie; nadzór nad prawidłowym stosowaniem zasad dyscypliny służbowej; prowadzenie rozpoznania potrzeb kadrowych; przygotowanie i ewidencjonowanie rezerw kadrowych, wnioskowanie o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak i stopni służbowych; prowadzenie kartoteki ewidencyjnej i akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych; wydawanie i aktualizacja dokumentów służbowych, legitymacji rodzinnych, książeczek świadczeń lekarskich i numerów służbowych; przygotowanie dokumentacji emerytalnej; czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przysługujących świadczeń; sprawowanie nadzoru nad realizacją wytycznych w sprawie adaptacji społeczno-zawodowej funkcjonariuszy SB i MO w okresie służby przygotowawczej. Funkcję Naczelnika Wydziału pełnili: ppłk Włodzimierz Aleksiejuk i kpt. Jerzy Bykuć. Działalność wszystkich struktur milicji obywatelskiej i służby bezpieczeństwa w ramach wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych zakończyły ustawy z dn. 06-04-1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30 poz. 179) i o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30 poz. 180). Prace pionu milicyjnego kontynuowała Komenda Wojewódzka Policji w Łomży. Czynności kancelaryjne prowadzono zgodnie z Zarządzeniem nr 9/75 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 05-02-1975 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w resorcie spraw wewnętrznych. W wydziale obowiązywała rejestracja spraw oparta na wykorzystaniu dziennika korespondencyjnego. Rejestracja w dziennikach dotyczyła zarówno pism jawnych, jak i niejawnych. Pisma wpływające rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym, a następnie kierowano do przełożonego, który dekretacją wyznaczał funkcjonariusza do realizacji sprawy. Zarejestrowane pismo otrzymywało znak sprawy, który składał się ze skrótu literowego wydziału, oznaczenia klauzuli pisma i liczby porządkowej dziennika łamanej przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego. Do dzienników zakładano skorowidze rzeczowo-imienne, w których wpisywano sprawy według odpowiednio dobranego hasła. W celu udokumentowania obiegu korespondencji prowadzono także dzienniki podawcze, książki doręczeń i rejestry poczty specjalnej. Zmiana nazwy jednostki nie spowodowała zakończenia prowadzonych dzienników i rejestrów, dalsze wpisy były kontynuacją poprzednich. Dokumentacja wytworzona w toku działalności wydziału była przechowywana w archiwum Wydziału „C”. Przekazywanie akt odbywało się w oparciu o Zarządzenie nr 034/74 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10-05-1974 r. w sprawie postępowania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych, znowelizowane Zarządzeniem nr 030/79 z dn. 02-07-1979 r., a następnie o Zarządzenie nr 049/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 08-07-1985 r. w sprawie organizacji i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych. Akta personalne były ewidencjonowane w inwentarzach archiwalnych prowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii akt bez względu na jednostkę (KPMO, KWMO czy WUSW) w której służył konkretny funkcjonariusz. Po likwidacji WUSW akta administracyjne pionów milicyjnych przeniesiono do Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Do OBUiAD IPN w Białymstoku dokumentacja wydziału trafiła w dn. 23-07-2007 r. w zbiorze IPN Bi 00129 i w dn. 06-10-2008 r. w zbiorze IPN Bi 388.
 
Deklaracja dostępności strony