Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka archiwalna podserii
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łomży [1975] 1983-1990
Podzespół: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łomży 1975-1983
Seria: Materiały administracyjne Milicji Obywatelskiej
Podseria: Wydział Ruchu Drogowego
Informacje o podserii
Zasięg terytorialny oddziaływania: Zasięg działania Wydziału obejmował Komendę Wojewódzką MO w Łomży i jednostki podległe z terenu województwa łomżyńskiego.
Charakterystyka archiwalna: Wydział funkcjonował w oparciu o Zarządzenie nr 018/76 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łomży z dn. 27-04-1976 r. w sprawie zakresu działania Wydziału Ruchu Drogowego KWMO. Wydział był odpowiedzialny za organizowanie działalności w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego na drogach publicznych województwa, zapobiegania przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom drogowym oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad działalnością jednostek podległych. Zakres działania obejmował: analizowanie stanu bezpieczeństwa i sprawności ruchu na drogach publicznych oraz badanie przyczyn i okoliczności powstawania wypadków drogowych; organizowanie i sprawowanie nadzoru nad ruchem na sieci podstawowej dróg publicznych województwa poprzez pluton kontrolerów drogowych; organizowanie działalności profilaktyczno-wychowawczej w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego oraz inspirowanie instytucji, organizacji społecznych i środków masowego przekazu do działań propagandowo-wychowawczych; koordynowanie przedsięwzięć w zakresie kontroli ruchu drogowego podejmowanych przez inne organy i instytucje uprawnione, współdziałanie z WSW, Inspekcją Gospodarki Samochodowej i komórkami kontroli wewnętrznej transportu; nadzór nad przewozem drogami publicznymi materiałów wybuchowych i niebezpiecznych; współdziałanie z komórkami MO i SB w zakresie: kontrwywiadowczego zabezpieczenia województwa oraz przeciwdziałania wrogiej działalności politycznej i dywersyjnej, zwalczania przestępczości gospodarczej i kryminalnej, kształtowania polityki represyjnej, doskonalenia zasad postępowania funkcjonariuszy na miejscu wypadku drogowego, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprez i uroczystości, klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych, wykorzystania środków kontrolno-pomiarowych; współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej w zakresie: organizacji i kierowania ruchem drogowym, ewidencji i rejestracji pojazdów, dopuszczania osób do kierowania pojazdami na drogach publicznych, badań psychotechnicznych kierowców i kandydatów na kierowców, uczestnictwa w rozpoznawaniu spraw o wykroczenia drogowe przed Kolegium ds. wykroczeń II instancji. W skład wydziału wchodziły: Kierownictwo (Naczelnik i jego zastępca), dwóch starszych inspektorów organizacji, kontroli i nadzoru, dwóch inspektorów wydziału, młodszy inspektor wydziału, sekretarz-maszynistka, dowódca plutonu i pluton kontrolerów liczący 26 etatów. Naczelnik odpowiadał za organizację i całokształt pracy wydziału: sporządzał plany pracy, organizował, koordynował i kontrolował wykonywane czynności, utrzymywał kontakty z organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Współpracował z innymi pionami w zakresie kontrwywiadowczego zabezpieczenia terenu, zwalczania przestępczości, prowadzenie pracy operacyjnej przez funkcjonariuszy ruchu drogowego i kształtowania polityki represyjnej. Funkcję Naczelnika Wydziału pełnił ppłk Aleksander Kozłowski. Zastępca Naczelnika organizował i nadzorował szkolenie funkcjonariuszy ruchu drogowego, sprawował nadzór nad pracą starszych inspektorów, sporządzał plany działań operacyjno-taktycznych i koordynował pracę inspektorów z jednostkami terenowymi MO. Starsi inspektorzy organizacji, kontroli i nadzoru odpowiadali za realizację zadań kontrolerów ruchu drogowego, jeden na drogach w rejonie Komisariatów MO w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, drugi w rejonie Komisariatów w Grajewie i Kolnie. Inspektor Wydziału do spraw inżynierii drogowej prowadził ewidencję wypadków i kolizji drogowych, a na ich podstawie opracowywał analizy i oceny okresowe bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustalał miejsca szczególnie niebezpieczne dla ruchu kołowego i współpracował z organami drogowymi w kwestii ich likwidacji. Inspektor wydziału do spraw badań technicznych pojazdów organizował i przeprowadzał kontrolę stanu technicznego pojazdów w bazach transportowych województwa, występował jako oskarżyciel publiczny z ramienia organów MO w Kolegium do spraw Wykroczeń II instancji w sprawach o wykroczenia drogowe. Młodszy Inspektor Wydziału do spraw profilaktyczno-propagandowych prowadził kartotekę kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, współpracował z PZU, ZHP, LOK i innymi organizacjami społecznymi w zakresie popularyzacji zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zgodnie z Rozkazem Organizacyjnym nr LO/015/83 Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Łomży z dn. 08-08-1983 r. wydanym na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego nr 0153/Org. Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27-07-1983 r. dokonano zmian w nazewnictwie komórek zastępując dotychczasową nazwę jednostki „Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej” mianem „Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych”. Czynności kancelaryjne prowadzono zgodnie z Zarządzeniem nr 9/75 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 05-02-1975 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w resorcie spraw wewnętrznych. W wydziale obowiązywała rejestracja spraw oparta na wykorzystaniu dziennika korespondencyjnego. Rejestracja w dziennikach dotyczyła zarówno pism jawnych, jak i niejawnych. Pisma wpływające rejestrowano w dzienniku korespondencyjnym, a następnie kierowano do przełożonego, który dekretacją wyznaczał funkcjonariusza do realizacji sprawy. Zarejestrowane pismo otrzymywało znak sprawy, który składał się ze skrótu literowego wydziału - RD, oznaczenia klauzuli pisma i liczby porządkowej dziennika łamanej przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego. Do dzienników prowadzono także skorowidze rzeczowo-imienne, w których wpisywano sprawy według odpowiednio dobranego hasła. Dokumentacja wytworzona w toku działalności wydziału gromadzona była w archiwum Wydziału „C” KWMO, a od 1982 r. Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO. Gromadzenie odbywało się w oparciu o Zarządzenie nr 034/74 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10 maja 1974 r. w sprawie postępowania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych, znowelizowane Zarządzeniem nr 030/79 z dn. 2 lipca 1979 r., a następnie o Zarządzenie nr 049/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1985 r. w sprawie organizacji i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych. Po likwidacji WUSW akta administracyjne pionów milicyjnych przeniesiono do. Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Do OBUiAD IPN w Białymstoku dokumentacja wydziału w postaci dzienników korespondencyjnych, planów pracy i zbiorów normatywów trafiła w dn. 23-07-2007 r. do zbioru IPN Bi 00129 i w dn. 06-10-2008 r. do zbioru IPN Bi 388.