Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łomży [1975] 1983-1990
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Anteriora: 1919
Data początkowa: 1975
Data końcowa: 1990
Posteriora: 2010
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: W skład województwa łomżyńskiego weszły: miasta: Łomża, Ciechanowiec, Goniądz, Grajewo, Jedwabne, Kolno, Nowogród, Rajgród, Stawiski, Szczuczyn, Wysokie Mazowieckie i Zambrów, gminy: Andrzejewo, Bełda, Białaszewo, Boguty-Pianki, Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Gać, Goniądz, Grabowo, Grajewo, Jedwabne, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kolno, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Lachowo, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Nowe Piekuty, Nowogród, Nur, Perlejewo, Piątnica, Przytuły, Radziłów, Rajgród, Rogienice Wielkie, Rutki, Sokoły, Stawiski, Szczepankowo, Szepietowo-Stacja, Szczuczyn, Szumowo, Śniadowo, Trzcianne, Turośl, Wąsosz, Wizna, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Zaręby Kościelne, Zawady i Zbójna (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw, Dz.U.1975.17.92).
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 91) wprowadziła zmiany w podziale terytorialnym kraju i spowodowała konieczność dostosowania struktur urzędów i instytucji państwowych do nowej sytuacji. W resorcie spraw wewnętrznych jednostką terenową szczebla wojewódzkiego pozostała komenda Wojewódzka MO, (powołano je w każdym z nowo powstałych województw), podlegająca w zakresie działań milicyjnych Komendzie Głównej MO, a w zakresie pionu bezpieczeństwa kierownictwu Służby Bezpieczeństwa. Zlikwidowano dotychczasowe komendy powiatowe zastępując je w miastach wojewódzkich i miastach o liczbie ludności przekraczającej 30 tys. komendami miejskimi. W miastach będących dotychczas siedzibami władz powiatowych i liczących pow. 20 tys. mieszkańców organizowano komisariaty MO. Całość pracy pionu SB przeniesiono na szczebel wojewódzki likwidując komórki terenowe. Struktura Komendy Wojewódzkiej MO składała się z wydziałów, dzielących się na sekcje oraz inspektoratów i samodzielnych sekcji realizujących określone zdania. Rozkazem personalnym nr 01800 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 5 czerwca 1975 r. stanowisko Komendanta Wojewódzkiego MO w Łomży objął płk Stefan Sokołowski. Komendant Wojewódzki wraz z zastępcami komendanta: ds. SB - ppłk Jerzy Panasewicz, ds. MO - ppłk Ryszard Zapała i ds. administracyjno gospodarczych – mjr Andrzej Chodakowski tworzyli Kierownictwo Komendy. Pracą wydziałów kierowali naczelnicy, za pracę sekcji odpowiadali kierownicy. Zadania pionu milicji obywatelskiej realizowały: Wydział Ogólny, Wydział Inspekcji – zajmujący się bieżącą kontrolą funkcjonowania jednostek organizacyjnych komendy, Wydział Szkolenia, Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Kryminalny, Wydział do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział Kryminalistyki, Wydział Kadr, Wydział Finansowy, Wydział Wojewódzkie Stanowisko Kierowania, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Łączności, Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej, Wydział Zdrowia oraz Zmotoryzowany Odwód Milicji Obywatelskiej. Zadania z zakresu służby bezpieczeństwa wykonywały wydziały: Zastępca Komendanta ds. SB, Inspektorat Analityczno-Informacyjny Z-cy Komendanta ds. SB – zajmujący się opracowywaniem planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, Wydział II – zajmujący się zabezpieczeniem kontrwywiadowczym, Wydział III – zajmujący się zwalczaniem działalności antypaństwowej w środowiskach kultury, nauki szkolnictwa i mniejszości narodowych oraz zabezpieczeniem operacyjnym gospodarki, Wydział IV – realizujący zadania związane z Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, Wydział Śledczy, Wydział „B” – zajmujący się obserwacją zewnętrzną i wywiadem środowiskowym, Wydział „C” – prowadzący ewidencję operacyjną i archiwum, Wydział „T” – zajmujący się stosowaniem techniki operacyjnej, Wydział Paszportów oraz Samodzielna Sekcja „A” nadająca i odczytująca wiadomości szyfrowe. Komendzie Wojewódzkiej MO w Łomży podlegały Komenda Miejska w Łomży, Komisariaty w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie oraz Posterunki w Andrzejewie, Białaszewie, Bełdzie, Bogutach Piankach, Ciechanowcu, Czyżewie Osadzie, Gaci z siedzibą w Puchałach, Goniądzu, Grabowie, Jedwabnem, Klukowie, Kobylinie Borzymach, Kołakach Kościelnych, Kuleszach Kościelnych, Lachowie, Małym Płocku, Miastkowie, Nowogrodzie, Nowych Piekutach, Nurze, Perlejewie, Piątnicy, Przytułach, Radziłowie, Rajgrodzie, Rogienicach Wielkich z siedzibą w Kisielnicy, Rutkach, Sokołach, Stawiskach, Szczepankowie, Szczuczynie, Szepietowie Stacji, Szumowie, Śniadowie, Trzciannem, Turośli, Wąsoszy, Wiźnie, Zarębach Kościelnych, Zawadach i Zbójnej. Rozkazem organizacyjnym Komendanta Wojewódzkiego w Łomży nr LO/09/76 z dn. 23 lipca 1976 r. likwidacji uległy Posterunki w Bełdzie, Gaci, Lachowie, Przytułach, Rogienicach Wielkich i Szczepankowie. Zarządzenie nr 6/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 1983 r. przyznało komendom miejskim i komisariatom funkcję jednostek rejonowych odpowiedzialnych za realizację zadań na określonych obszarach działania. Komendant Wojewódzki MO w Łomży rozkazem nr 06/83 z dn. 02 lutego1983 r. ustalił rejonizację jednostek na terenie woj. łomżyńskiego. Komendzie Miejskiej MO w Łomży podporządkowano Posterunki w Jedwabnem, Miastkowie, Nowogrodzie, Piątnicy, Śniadowie i Wiźnie. Komisariat w Grajewie nadzorował Posterunki w: Goniądzu, Radziłowie, Rajgrodzie, Szczuczynie, Trzciannem i Wąsoszy; Komisariat w Kolnie Posterunki w: Grabowie, Małym Płocku, Stawiskach, Turośli i Zbójnej, Komisariat w Wysokiem Mazowieckiem Posterunki w: Bogutach Piankach, Ciechanowcu, Czyżewie Osadzie, Klukowie, Kobylinie Borzymach, Kuleszach Kościelnych, Nowych Piekutach, Nurze, Perlejewie, Sokołach, Szepietowie Stacji i Zarębach Kościelnych; Komisariat w Zambrowie posterunki w: Andrzejewie, Kołakach Kościelnych, Rutkach, Szumowie i Zawadach. W toku swej działalności KWMO w Łomży, a szczególnie pion służby bezpieczeństwa, przechodziła liczne reorganizacje. Zgodnie z rozkazem organizacyjnym nr 044/org Ministra Spraw Wewnętrznych Komendant Wojewódzki MO w Łomży rozkazem nr LO/02/79 utworzył zajmujący się ochroną gospodarki Wydział III A, który następnie w marcu 1981 r. został przekształcony na Wydział V. Zarządzeniem nr 042/81 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30 października 1981 r. w resorcie spraw wewnętrznych powołano do życia Służbę Polityczno-Wychowawczą, a w komendach wojewódzkich powołano zastępcę komendanta wojewódzkiego odpowiedzialnego za pion polityczno-wychowawczy. W KWMO w Łomży funkcję tę objął ppłk Waldemar Dąbrowski. Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego nr LO/08/82 z dn. 2 lipca 1982 r., wydanym na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego nr 062/Org Ministra Spraw Wewnętrznych, wydziały „B”, „C”, „T” i „W” zostały przemianowane na sekcje i włączone do nowopowstałego Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego. Zarządzenie nr 012/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1983 r. przywróciło komórki pionu SB w jednostkach terenowych. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie podległych mu organów (Dz.U. Nr 38, poz. 173) i Zarządzenie Organizacyjne nr 0153/Org MSW wprowadziły nowe nazewnictwo jednostek terenowych. Komendy wojewódzkie MO przemianowano na wojewódzkie urzędy spraw wewnętrznych, zaś komisariaty MO na miejskie i rejonowe urzędy spraw wewnętrznych. Stanowiska szefa i zastępców szefa WUSW w Łomży zostały obsadzone przez dotychczasowe kierownictwo Komendy Wojewódzkiej MO. Obszar ich kompetencji został określony w Zarządzeniu nr 03/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1984 r. w sprawie zakresu działania wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych. Zmiana nomenklatury kadry kierowniczej objęła również jednostki organizacyjne niższego szczebla. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie przekazania wydziałów łączności pod bezpośredni nadzór zastępców szefów wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych ds. SB do pionu Służby Bezpieczeństwa został włączony Wydział Łączności. Zgodnie z Zarządzeniem Organizacyjnym nr 0130/Org. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1984 r. powołano Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy zajmujący się wyjaśnianiem spraw funkcjonariuszy podejrzewanych o naruszanie przepisów, popełnianie przestępstw lub przejawiających postawy mogące szkodzić resortowi spraw wewnętrznych i interesom państwa. W wyniku reorganizacji Departamentu IV MSW zapoczątkowanej Decyzją nr 0068/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1984 r. dotychczasowy Wydział IV WUSW w Łomży został podzielony na Samodzielne Sekcje: IV - zajmującą się kościołami i związkami wyznaniowymi oraz VI - zabezpieczającą przemysł rolno-spożywczy i drzewny. Obie sekcje w przeciągu następnego roku zostały podniesione do rangi Wydziałów. Poważne zmiany w strukturze pionu służby bezpieczeństwa nastąpiły po wyborach 4 czerwca 1989 r. Z dniem 1 listopada 1989 r. zlikwidowano dotychczas funkcjonujące wydziały operacyjne, za wyjątkiem Wydziału II, powołując na ich miejsce nowe. Z Wydziału III utworzono Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa. Wydziały V i VI przekształcono w Wydział Ochrony Gospodarki. Inspektorat Analityczno-Informacyjny i Wydział IV utworzyły Wydział Studiów i Analiz. Zarządzenie Organizacyjne nr 95 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1989 r. rozwiązało Wydziały Szkolenia i Polityczno-Wychowawcze powołując w ich miejsce Wydział Szkolenia i Wychowania. Z dniem 15 grudnia 1989 r. został rozwiązany dotychczasowy Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego, a wchodzące w jego skład sekcje „B” i „T” podporządkowano, jako grupy terenowe, odpowiednim wydziałom WUSW w Białymstoku. Do życia przywrócono Wydział „C”. W styczniu 1990 r. w miejsce stanowiska starszego inspektora przy zastępcy szefa ds. SB zajmującego się kwestiami wywiadu, działalności obcych służb specjalnych i ośrodków dywersji ideologicznej powołano Inspektorat I. W lutym 1990 r. likwidacji uległ Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy. Działalność wszystkich struktur milicji obywatelskiej i służby bezpieczeństwa w ramach wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych zakończyły ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30 poz. 179) i o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30 poz. 180). Prace pionu milicyjnego kontynuowała Komenda Wojewódzka Policji w Łomży. Zarządzenie nr 043/90 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10 maja 1990 r. w sprawie zaprzestania działalności SB w miejsce zlikwidowanej SB powołało Urząd Ochrony Państwa zorganizowany w ramach 14 delegatur. Teren województwa łomżyńskiego znalazł się w obszarze działalności Delegatury UOP w Białymstoku. Formalnie koniec działalności SB nastąpił 31 lipca 1990 r. Wyjątkiem był Wydział Paszportów, który zgodnie z ustawą o Policji miał funkcjonować do czasu przekazania ich kompetencji urzędom wojewódzkim, co dokonało się ustawą z dn. 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. nr 2, poz. 5).
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Dokumentacja wytworzona w toku działalności KWMO/WUSW w Łomży gromadzona była w archiwum Wydziału „C” KWMO, a od 1982 r. Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO/WUSW. Gromadzenie odbywało się w oparciu o Zarządzenie nr 034/74 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 10 maja 1974 r. w sprawie postępowania z aktami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych, znowelizowane Zarządzeniem nr 030/79 z dn. 2 lipca 1979 r., a następnie o Zarządzenie nr 049/85 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1985 r. w sprawie organizacji i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi w resorcie spraw wewnętrznych. Po likwidacji WUSW w Łomży, zasób jego archiwum uległ podziałowi i znalazł się w kilku miejscach. Akta łomżyńskiej SB zostały przekazane do Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Białymstoku. W Łomży pozostały jedynie akta osobowe byłych funkcjonariuszy SB i MO oraz akta administracyjne pionów milicyjnych. Archiwum zostało podporządkowane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku otrzymując status agendy. Akta paszportowe przechowywano w pomieszczeniach archiwum Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Do OBUiAD IPN w Białymstoku gros akt KWMO/WUSW w Łomży trafił w latach 2001-2002. Akta operacyjne z Delegatury UOP w Białymstoku przejęto we wrześniu i październiku 2001 r. w ilości ok. 26 mb. Akta personalne funkcjonariuszy MO i SB przejęto z łomżyńskiej agendy archiwum KWP w Białymstoku w ilości ok. 20 mb. Akta paszportowe w ilości ok. 236 mb w maju 2002 r.
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: W toku działalności KWMO/WUSW w Łomży pomimo licznych przekształceń struktury organizacyjnej nie doszło do rozdzielenia wytwarzanej dokumentacji zgodnie z kryterium nazwy wytwórcy akt. Przeciwnie, materiały wytwarzane przez nowe jednostki czy komórki organizacyjne w wielu wypadkach były kontynuacją wcześniejszych spraw, co szczególnie widoczne jest w przypadku dzienników korespondencyjnych reorganizowanych wydziałów. Po przekazaniu akt do archiwum nie były one opracowywane zgodnie z zasadami metodyki archiwalnej. Dokumentacja archiwalna była w dalszym ciągu wykorzystywana w pracy urzędu. Materiały operacyjne ewidencjonowano w inwentarzach (dziennikach) archiwalnych prowadzonych oddzielnie dla każdej serii akt: Sygnatura I – akta osobowych źródeł informacji SB, dysponentów lokali kontaktowych, mieszkań konspiracyjnych oraz kandydatów na osobowe źródła informacji i dysponentów lokali i mieszkań kontaktowych. Sygnatura akt kandydatów była uzupełniana literą „k” – np. I/k, I-k. Sygnatura II – akta rozpracowań operacyjnych SB, Sygnatura III - akta postępowań przygotowawczych SB, Sygnatura IV – akta spraw obiektowo-zagadnieniowych SB. Materiały tej samej serii wytworzone przez inne piony otrzymywały swoje wyróżniki literowe: „m” dla dokumentacji MO i „w” dla akt WOP i WSW. Podobnie do materiałów operacyjnych postępowano z aktami osobowymi funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych resortu. Prowadzono inwentarze dla następujących symboli akt: Sygnatura V – akta funkcjonariuszy SB, Sygnatura VI – akta funkcjonariuszy MO, Sygnatura VII – akta pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych, Sygnatura VIII – akta żołnierzy zawodowych resortu spraw wewnętrznych. Również w dziennikach archiwalnych nie przykładano większej uwagi do problemu określenia aktotwórcy, np. serie akt personalnych zawierały zarówno akta funkcjonariuszy kończących służbę w KWMO, czyli przed 1983 r., jak i akta funkcjonariuszy zaczynających karierę zawodową w WUSW. Dokumentacja administracyjna pozostawiona po likwidacji WUSW w komórkach organizacyjnych Policji trafiała do archiwum opatrzona aktualnymi nazwami wydziałów oraz symbolami i tytułami z rzeczowego wykazu akt obowiązującego w momencie ich przekazywania. W wielu wypadkach nowy tytuł odbiegał od treści zapisanej na oryginalnej obwolucie akt. W archiwum otrzymywała sygnaturę cyfrową złożoną z dwóch elementów: numeru spisu przełamanego przez pozycję teczki na spisie. Zdarzały się dość licznie przypadki przekazywania na jednym spisie akt administracyjnych pochodzących z WUSW w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Zbiór akt KWMO/WUSW w Łomży zawiera w znacznej mierze akta własne wytworzone przez komórki organizacyjne, materiały nadesłane przez MSW (głównie o charakterze normatywnym, szkoleniowym i statystycznym) i jednostki podległe WUSW oraz dokumentację innych jednostek przesłaną do wiadomości i wykorzystania. Akta WUSW w Łomży przechowywane są w postaci poszytów i w teczkach wiązanych. Stan zachowania przejętych materiałów należy ocenić jako dobry.
Sposób uporządkowania akt: Podziału akt WUSW w Łomży dokonano w oparciu o wytyczne Zespołu Metodycznego IPN-KŚZpNP z dn. 31 marca 2010 r. dot. tworzenia inwentarzy archiwalnych wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych 1983-1990 i ustalenia Rady Instytutu Pamięci Narodowej zamieszczone w załączniku do Uchwały Nr 2/12 z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie formy inwentarza archiwalnego IPN-KŚZpNP oraz w Uchwale nr 4/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2/12. W zbiorze akt zespołu WUSW w Łomży [1975] 1983-1990 zostały wyodrębnione dwa podzespoły: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łomży obejmujący lata 1975-1983 oraz Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łomży 1983-1990. W obrębie podzespołu Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łomży wyodrębniono trzy serie: Materiały administracyjne Służby Bezpieczeństwa, Materiały administracyjne Milicji Obywatelskiej i Materiały jednostek terenowych. Każda z serii została podzielona na podserie odpowiadające wydziałom funkcjonującym w ramach Komendy oraz jednostkom podległym. Seria Materiały administracyjne SB zawiera podserie: Zastępca komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB, Wydział C, Wydział II, Wydział III-A, Wydział Śledczy i Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego. Seria Materiały administracyjne Milicji Obywatelskiej zawiera podserie: Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział Kadr, Wydział Kryminalny, Wydział Ogólny i Wydział Ruchu Drogowego. Seria Materiały jednostek terenowych obejmuje podserię: Komisariat Milicji Obywatelskiej w Grajewie. W ramach podzespołu Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łomży 1983-1990 wyróżniono serie: Materiały administracyjne Milicji Obywatelskiej, Materiały administracyjne Służby Bezpieczeństwa, Materiały jednostek terenowych, Materiały obronne, Materiały operacyjne, Materiały osobowe i Akta paszportowe EALO. Seria Materiały administracyjne Milicji Obywatelskiej zawiera podserie: Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Wydział Kadr, Wydział Kryminalny, Wydział Ogólny, Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego. Seria Materiały administracyjne Służby Bezpieczeństwa zawiera podserie: Zastępca szefa WUSW do spraw SB, Inspektorat I, Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy, Wydział C, Wydział II, Wydział III, Wydział IV, Wydział V, Wydział VI, Wydział Ochrony Gospodarki, Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, Wydział Studiów i Analiz, Wydział Śledczy i Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego. Seria Materiały jednostek terenowych składa się z podserii: Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Grajewie 1983-1990 i Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Wysokiem Mazowieckiem 1983-1990. W skład serii Materiały obronne zaliczono dokumentację związaną z przygotowaniem komórek organizacyjnych WUSW do działań prowadzonych na wypadek wojny i zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wyodrębniono podserie: Wydział II i Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego. Seria Materiały operacyjne zawiera podserie: Sygnatura I (akta osobowych źródeł informacji: tajnych współpracowników, informatorów, rezydentów, kontaktów operacyjnych, kandydatów na OZI, dysponentów lokali kontaktowych); Sygnatura II - akta rozpracowań operacyjnych, tj.: sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS), sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR), kwestionariusze ewidencyjne (KE) i materiały wstępne (MW); Sygnatura III - akta kontrolne śledztw i dochodzeń; Sygnatura IV - akta spraw obiektowych i zagadnieniowych. W ramach serii Materiały osobowe wyodrębniono podserie: Sygnatura V - akta personalne funkcjonariuszy SB; Sygnatura VI - akta osobowe funkcjonariuszy MO, Sygnatura VII – akta osobowe pracowników cywilnych oraz Sygnatura VIII – akta personalne żołnierzy zawodowych. W serii Akta paszportowe EALO ujęto dokumentację paszportową, z wyłączeniem akt administracyjnych, wytworzoną w toku działalności Wydziału Paszportów KWMO i WUSW w Łomży.
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. polski
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: Bibliografia: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975-1990, red. Paweł Piotrowski, Warszawa 2008. Źródła: AIPN Bi, 366/25, Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego MO w Łomży z lat 1975–1978, AIPN Bi, 366/26, Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego MO i Szefa WUSW w Łomży z lat 1975–1983, AIPN Bi, 366/27, Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego MO w Łomży z lat 1975-1976, AIPN Bi, 366/27t.2, Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego MO i Szefa WUSW w Łomży z lat 1977-1984, AIPN Bi, 366/27t.3, Zarządzenia Szefa WUSW w Łomży z lat 1985-1989, AIPN Bi, 00129/1, Etaty Komendy Miejskiej MO w Łomży, Zmotoryzowanego Odwodu MO w Łomży, posterunków MO woj. łomżyńskiego, Komisariatów MO w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, RUSW w Kolnie, Łomży, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem, Grajewie oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Socjalnych KWMO/WUSW w Łomży za lata 1975-1990, AIPN Bi, 00129/2, Etaty Komisariatów MO w Zambrowie, Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem, RUSW w Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem, Kolnie, Grajewie za 1983-1990, AIPN Bi, 00129/3, Zarządzenia organizacyjne MSW za lata 1975-1990, AIPN Bi, 00129/4, Rozkazy organizacyjne KWMO/WUSW w Łomży za lata 1975-1986, AIPN Bi, 00129/5, Wnioski organizacyjne, projekty struktury organizacyjno-etatowej, zestawienia etatowe pionów SB KWMO/WUSW w Łomży za lata 1982-1990, AIPN Bi, 00129/6, Rozkazy organizacyjne WUSW w Łomży za 1987-1990, AIPN Bi, 00129/7, Etaty KWMO/WUSW w Łomży za lata 1975-1990, AIPN Bi, 00129/8, Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego MO i Szefa WUSW w Łomży za lata 1976-1990, AIPN Bi, 00129/24, Zakres działania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego WUSW w Łomży z 1986 r., AIPN Bi, 00129/33, Kronika KWMO i WUSW w Łomży za lata 1980-1986, AIPN Bi, 00129/35, Kronika Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Łomży za lata 1975-1978, AIPN Bi, 129/74, Rozkazy organizacyjne Komendanta Wojewódzkiego MO w Łomży za 1975-1981, AIPN Bi, 00129/75, Zakresy działania Wydziału Szkolenia, Wydziału Kadr WUSW w Łomży oraz inspektora Wydziału Szkolenia pozostającego w dyspozycji Szefa WUSW w Łomży za 1986 r., AIPN Bi, 00129/82, Ramowe zakresy działania: starszego inspektora Wydziału Inspekcji ds. organizacyjno-etatowych KWMO, zespołu ds. organizacyjno-prawnych KWMO, starszego inspektora ds. organizacyjnych Zespołu ds. Organizacyjno-Prawnych KWMO w Łomży, jednostek rejonowych i podporządkowanych, pionu IV, VI SB w terenowych urzędach spraw wewnętrznych, Samodzielnej Sekcji Socjalnej KWMO, inspektora ds. łączności w jednostkach rejonowych [miejskich] MO za 1975-1988, AIPN Bi, 00129/135, Zbiór aktów normatywnych Ministra Spraw Wewnętrznych, Dyrektora Departamentu III MSW z lat 1979-1989, AIPN Bi, 00129/139, Zbiór aktów normatywnych Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Komunikacji, Dyrektora Biura Organizacyjnego MSW, Dyrektora Biura "A" MSW, Dyrektora Biura "B" MSW z lat 1979-1988, AIPN Bi, 00129/143, Struktura organizacyjna i zakres działania Wydziału Finansowego KWMO/WUSW w Łomży za 1975-1986, AIPN Bi, 0044/313, Kserokopie protokołów z kontroli kompleksowej WUSW w Łomży przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Ministra Spraw Wewnętrznych w 1988 r.
 
Deklaracja dostępności strony