Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego: Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi 1973-1990
Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum: Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Anteriora: 1920
Data początkowa: 1973
Data końcowa: 1990
Posteriora: 2007
Informacje o aktotwórcy
Zasięg terytorialny oddziaływania: Polska Rzeczpospolita Ludowa
Dzieje ustrojowe aktotwórcy: Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi powstał w wyniku przekształcenia Ośrodka Szkolenia Oficerów Milicji Obywatelskiej w Łodzi na podstawie zarządzenia organizacyjnego ministra spraw wewnętrznych nr 023/org z dnia 6 marca 1973 (z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r.). Wg etatu nr 026/1, zatwierdzonego zarządzeniem nr 023/org (unieważnionego zarządzeniem organizacyjnym ministra spraw wewnętrznych nr 019/org z dnia 24 marca 1981 r., z mocą od dnia 1 grudnia 1980 r.), w skład ODKK MSW wchodziły: Kierownictwo (w skład kierownictwa wchodził m.in. zastępca komendanta ośrodka), Wydział I Polityczny i Pracy Kulturalno-Oświatowej, Wydział II Prewencji, Wydział III Pracy Operacyjnej, Wydział IV Kryminalistyki, Wydział V Śledztw i Dochodzeń, Wydział VI Organizacji i Zarządzania, Wydział VII Szkolenia Wojskowego, Sekcja Finansowa, Sekcja Zaopatrzenia, Sekcja Kwaterunkowo-Budowlana, Kancelaria. Zarządzeniem organizacyjnym ministra spraw wewnętrznych nr 0154/org z dnia 30 grudnia 1975 r. (z mocą od dnia 15 grudnia 1975 r.) Sekcje: Finansową, Zaopatrzenia, Kwaterunkowo-Budowlaną przemianowano odpowiednio na Samodzielne Sekcje. Zarządzeniem organizacyjnym ministra spraw wewnętrznych nr 012/org z dnia 23 marca 1976 r. (z mocą od dnia 1 kwietnia 1976 r.) przemianowano Wydział VII Szkolenia Wojskowego na Wydział VII Szkolenia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, utworzono Szkołę Chorążych Milicji Obywatelskiej, Lektorat Języków Obcych i Referat Kadr. Zarządzeniem organizacyjnym ministra spraw wewnętrznych nr 044/org z dnia 16 listopada 1976 r. (z mocą od dnia 1 października 1976 r.) Samodzielną Sekcję Kwaterunkowo-Budowlaną przekształcono w Samodzielną Sekcję Inwestycji i Remontów. Zarządzeniem organizacyjnym ministra spraw wewnętrznych nr 08/org z dnia 12 stycznia 1978 r. (z mocą od dnia 1 stycznia 1978 r.) utworzono Samodzielną Sekcję Żywnościową. Zarządzeniem organizacyjnym ministra spraw wewnętrznych nr 052/org z dnia 12 września 1980 r. (z mocą od dnia 1 września 1980 r.) utworzono stanowisko zastępcy komendanta ośrodka ds. administracyjno-gospodarczych i utworzono Samodzielną Sekcję Planowania i Pomocy Naukowych (do której przeniesiono bibliotekę z Wydziału I Politycznego i Pracy Kulturalno-Oświatowej). Kolejny etat ODKK nr 026/2, zatwierdzony zarządzeniem organizacyjnym ministra spraw wewnętrznych nr 019/org z dnia 24 marca 1981 r. (z mocą od dnia 1 grudnia 1980 r., unieważniony zarządzeniem organizacyjnym nr 02/org z dnia 16 stycznia 1986 z mocą od dnia 31 grudnia 1985 r.), nie wniósł do struktury ODKK znaczących zmian. Po 1981 r. utworzono stanowisko zastępcy komendanta ośrodka ds. polityczno-wychowawczych, w 1985 r. do kierownictwa ODKK włączono etat st. inspektora (ds. ochrony funkcjonariuszy, tj. pionu kontroli wewnętrznej). Zarządzeniem organizacyjnym ministra spraw wewnętrznych nr 02/org z dnia 16 stycznia 1986 (z mocą od dnia 1 stycznia 1986 r. ) ODKK otrzymał nowy etat nr 026/3 (etat 026/2 unieważniono z dniem 31 grudnia 1985 r.), wg którego struktury ośrodka uległy przekształceniom i przemianowaniu. Wg ww. etatu, w skład ODKK wchodziły: Kierownictwo, Wydział I Pracy Polityczno-Wychowawczej, Wydział II Doskonalenia Zawodowego, Wydział III Kształcenia Kadr Kryminalistyki, Wydział IV Organizacji i Badań Procesu Dydaktycznego, Wydział V Dowodzenia i Szkolenia Wojskowego, Wydział VI Informacji i Wydawnictw (w skład wydziału wchodziła biblioteka), Samodzielna Sekcja Kadr, Samodzielna Sekcja Finansowa, Samodzielna Sekcja Zaopatrzenia, Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów, Samodzielna Sekcja Żywnościowo-Mundurowa, Sekcja Ochrony Obiektów, Kancelaria. W skład Kierownictwa wchodzili: komendant ośrodka, zastępca komendanta ds. dydaktyczno-naukowych, zastępca komendanta ds. polityczno-wychowawczych, zastępca komendanta ds. administracyjno-gospodarczych, starszy inspektor ds. ochrony funkcjonariuszy. Na mocy zarządzenia ministra spraw wewnętrznych nr 28/90 z dnia 15 lutego 1990 r. zlikwidowano z dniem 28 lutego 1990 r. w kierownictwie ODKK stanowisko starszego inspektora ds. ochrony funkcjonariuszy. Zasadniczym celem działania ODKK było szkolenie funkcjonariuszy MO i SB z wyższym wykształceniem do obejmowania stanowisk oficerskich i szkolenie funkcjonariuszy na stanowiskach kierowniczych. ODKK prowadziła kursy doskonalenia zawodowego, specjalistyczne (technik kryminalistycznych), kursy podstawowe (dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy SB oraz komendantów ogniw MO, dyżurnych itp.). Od 1976 r. ODKK prowadził kursy podyplomowe ASW. W ODKK prowadzono również kursy oficerskie: Studium Oficerskie WSO w Szczytnie, Studium Oficerskie Ekspertów Kryminalistyki, a także Studium Podyplomowe Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR, kursy podoficerskie, kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych do WSO w Legionowie i Szczytnie, itd. oraz liczne inne kursy specjalistyczne, szkolenia, itp.
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego: Dokumentacja wytworzona w ODKK była przechowywana we własnej składnicy akt ośrodka (niewyodrębnionej jako samodzielna wewnętrzna komórka), podobnie biblioteka, która stanowiła część struktur dydaktycznych ODKK.
Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego: W skład spuścizny archiwalnej ODKK wchodzą akta o charakterze personalnym (akta osobowe funkcjonariuszy, akta dyscyplinarne funkcjonariuszy), akta administracyjne (zarządzenia, rozkazy, rozkazy personalne komendanta, wykazy słuchaczy różnego charakteru, plany kursów i szkoleń, plany pracy wydziałów, sprawozdawczość, korespondencja, itd., itp.) oraz obszerna biblioteka ODKK.
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt: j. polski
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania: Zgodnie z przepisami ustawy o IPN-KŚZpNP
Wskazówki bibliograficzne
Zestawienie bibliografii oraz wykaz źródeł: Eugeniusz Górski, Ośrodek Doskonalenia Kadr kierowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w okresie 35-letniej działalności (1944-1979), w: Zarys szkolnictwa zawodowego resortu spraw wewnętrznych, cz. I Szkoły oficerskie, red. J. Krempa, Akademia Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1983, AIPN, 1195/100 AIPN, 1585/11452; AIPN, 01620/1; AIPN, 01620/27; AIPN, 01123/30